دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، بهمن 1388 
ارائه مدلی برای طبقه‌بندی تولیدات دانشی بر اساس داده‌‌ها و فرایند‌های پردازش داده‌ها

صفحه 219-248

محمد‌باقر منهاج؛ ناهید هاشمیان بجنورد؛ عباس سیفی؛ محمدحسین فاضل زرندی؛ عباس افرازه