نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در طی دهه گذشته، شرکت‌ها به شکل فزاینده‌ای ‌به ارزش مدیریت دانش و یادگیری سازمانی پی‌برده‌اند ‌و محققان چنین فرایند‌هایی ‌را به شکل وسیعی مطالعه کرده‌اند. با وجود این هنوز برخی نکات در مباحث کنونی دانش سازمانی مبهم است. ‹‹شرکت‌‌ها نه تنها یاد می‌‌گیرند ، بلکه آنها فراموش نیز می‌‌کنند››. در حقیقت مدیریت دانش به دنبال خلق فرایند‌هایی ‌است که نه تنها به یادگیری و حفاظت از دانش مفید، بلکه برای عدم یادگیری و پرهیز از آنچه که مهم نیست هم به‌کار ‌می‌‌آید. فراموشی همانند یادگیری ساده نیست و ممکن است زیان‌آور یا سودمند باشد و در دو بعد هدفمند و غیر‌هدفمند قابل درک است. اما در هر حال به گونه چشم‌گیری ‌هم در بعد مثبت و هم در بعد منفی بر رقابت‌پذیری ‌یک شرکت مؤثر خواهد بود.
در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و اشکال فراموشی سازمانی، با توجه به اهمیت استراتژیکی فراموشی سازمانی هدفمند قصد بر آن است تا علاوه بر سنجش میزان فراموشی سازمانی هدفمند، ارتباط آن با رهبری فرهمند بررسی شود. در این راستا از طریق پرسشنامه از نظرات 165 مدیر سطوح عالی، میانی و سرپرستی در زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران استفاده شد. تحلیل همبستگی داده‌های ‌حاصل از آزمون استقلال کای مربع بیانگر وجود رابطه معناداری ‌بین هریک از ابعاد فراموشی هدفمند ( بعد دانش جدید وبعد دانش موجود ) و رهبری فرهمند می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Purposeful Organizational Forgetting: Alchemy of Competitiveness in Organization

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

Lately, organizations have become increasingly aware of the value of managing their organizational learning and knowledge. Thus researchers have investigated those processes extensively. Still something is missing in the current discussions of organizational knowledge: organizations do not just learn; they also forget. Knowledge management is creating processes not only for learning and retaining what is important but also for avoiding or unlearning what is not important. Forgetting, like learning, is not simple: it may be detrimental or beneficial, accidental or purposeful. By the way, in all cases, it can significantly affect, in both negative and positive ways, the competitiveness of an organization. In the present study, in addition to the investigation of concept and forms of organizational forgetting, we studied the relationship between purposeful organizational forgetting and charismatic leadership and determined of the amount of organizational forgetting, due to strategic importance of purposeful organizational forgetting. The data necessary for this study were through questionnaires that were given to 165 top and middle managers and supervisors in the supply chain of Iran automobile industry. Correlation analysis of data by chi-square test showed that there is a significant relationship between every dimensions of purposeful forgetting (new and established knowledge) and charismatic leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Purposeful organizational forgetting
  • Accidental organizational forgetting
  • Knowledge management (KM)
  • Charismatic leadership
  • Iran automobile industry supply chain