نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقاله حاضر، نتیجه تحقیقی است درخصوص بررسی نقش سه پارامتر فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه‌بندی و سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران که در نهایت به تبیین نحوه اثرگذاری این عوامل بر یکدیگر می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده مؤید وجود رابطه بین مشارکت در بودجه‌بندی، سیستم‌های حسابداری مدیریت و عملکرد مدیران و نیز اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر نوع این رابطه است. به‌‌نحویکه می‌توان نتیجه گرفت در جوامع یا سازمان‌های با فاصله قدرت زیاد و جمع‌گرا، مشارکت‌دادن افراد در بودجه‌بندی حتی با وجود اطلاعات حسابداری مدیریت مناسب، موجب موفقیت بالای عملکردی مدیر نمی‌شود. اما رابطه مثبتی بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مدیر در سازمانهای فردگرا با فاصله قدرت کم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Culture,Budgetary Participation and Management Accounting Systems on Managerial Performance

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

The main aim of this work was to investigate the role of the three parameters of organizational culture, budgetary participation, management accounting systems in the improvement of managers’ performance, and also to explain their effects on each other. The results showed that there is a relation between budgetary participation, management accounting systems and managers performance. They also confirmed the detrimental effect of organizational culture on this relationship. It was concluded that in high power-distance and collectivist organizations or societies, budgetary participation will not lead to the improvement of managers' performance, even if sufficient management accounting information is at hand. But there is a positive relationship between the managers' performance and management accounting systems in low-power and individualist organizations and societies.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • Budgetary participation
  • Management accounting systems
  • Managerial performance