نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

صاحبنظران معتقدند اندیشمندانی که می‌خواهند نظریه‌پردازی کنند باید از دو نوع دانش تخصصی برخوردار باشند؛ دانش نسبت به پدیده‌ای که برآنند تا در مورد آن تئوری‌سازی کنند‌ و دانش نسبت به روش‌شناسی‌های نظریه‌پردازی. کانون تمرکز این مقاله مقایسه روش شناسی‌‌ها است. بر این اساس چهار روش‌شناسی اصلی در نظریه‌پردازی در علم سازمان و مدیریت، یعنی روش‌شناسی دوبین، لین هام، وَن دی وِن و کارلایل و کریستنسن مقایسه و رهنمودهای در مورد نظریه‌پردازی ارائه خواهد شد. ضمن ارائه نقاط ضعف و قوت هر روش شناسی، پارادایم، نوع رویکرد، فرایند تئوری‌پردازی، رابطه پژوهشگر با کارگزار و معیار ارزیابی تئوری هر چهار روش‌شناسی با هم مقایسه می‌شود. نتیجه‌گیری می‌شود که اگر چه روش‌شناسی دوبین برای مبتدیان نظریه‌پردازی فرآیند گام به گام دقیقی ارائه می‌دهد ولی روش ون دی ون پیوند تنگاتنگ‌تری با عمل دارد، دو روش‌شناسی دیگر شباهت بیشتری با روش‌شناسی دوبین دارند. در عین هر چهار روش‌شناسی در حال حاضر مورد توجه تئوری پردازان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Building Theory Methodology in Organization and Management:A Comparative Study

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

There are several methodologies for building theory in organization and management study. The purpose of this study is to compare four methodologies: Dubin, Christensen & Carlile, Lynham and Van de Ven. Therefore, all methodologies were compared based on underling paradigm, type of approach and the relationship between researcher and practioner. It seams that, Dubin’s methodology has regorous steps for building theory, but applicable as pact of methodology for practioners is highlighted. However, all of the mentioned methodogies are based on Organizational context and have appropriate applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory building
  • Induction
  • deduction
  • Organizational