نویسندگان

1 دانشگاه امیکبیر

2 دانشگاه مشهد

3 دانشگاه امیرکبیر

چکیده

جهانی‌شدن اقتصاد، افزایش رقابت، پویایی و تلاطم محیطی باعث شده است که تولیدات دانشی بخش عمد‌ه‌ای از تولیدات سازمان‌‌های امروز را تشکیل دهد. برنامه‌ریزی برای این نوع تولیدات، به دلیل ناملموس بودن آن دشوار است. طبقه‌بندی تولید منجر به شناخت بهتر هر طبقه و سهولت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌شود.
در این مقاله، مدلی برای طبقه‌بندی تولیدات دانشی ارائه می‌شود. به این منظور، فرایند تولید دانش در مشاغل دانشی را بررسی کرده و بر اساس دو معیار اساسی نوع داده‌‌‌ها و نحوه پردازش آنها، طبقه‌بندی انجام شده است. جایگاه نوع تولید در یک فضای دو بعدی مشخص می‌شود. میزان آماده و مشخص بودن داده‌‌‌ها برای پردازش، یک بعد و مشخص بودن فرایند‌های پردازش داده‌ها، بعد دیگر این مدل را مشخص می‌کند. برای بررسی ویژگی ‌های هر طبقه و آزمون سنخیت آنها، از عواملی که در ادبیات موضوع به عنوان عوامل تولید دانش معرفی شده‌اند، در مطالعات موردی این تحقیق استفاده شده است. در این مقاله، بر اساس این مدل، برای تعدادی از مشاغل، نوع تولید را تعیین کرده و ویژگی‌‌ها و شباهت‌های آنها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Classification of Knowledge Products through Data Processing

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3
  • - - 3
  • - - 3

چکیده [English]

Globalization of economy, increase in competition and dynamical changes of environment are the reasons that knowledge productions have a considerable share in organizational production. Planning for knowledge products is not an easy task because of intangibility of the nature of knowledge itself. Product classification helps in better planning and decision making because of knowing in advance characteristics of each class. In this paper, the goal is to present a model for classification of knowledge products. To do so, we first present briefly the knowledge production process. Then, knowledge production will be classified through data processing. The type of knowledge production is then expressed in a two- dimensional model; readiness rate of data is one dimension and specification of data processing is another dimension. We then verify similarity of each class by production factors extracted from the literature in our case studies. We further specify four classes of knowledge production for some jobs. Finally, the detailed characteristics and similarities of each class are fully discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge work
  • Knowledge production
  • Prduct classification