ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه آزاد

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مهمترین مشکلات محققان بررسی‌کننده شکاف دیجیتالی ، نبود مجموعه‌ای استاندارد از شاخص‌هایی است که اولاً شکاف دیجیتالی میان کشور‌‌ها را به طور مناسبی اندازه‌گیری کند، ثانیاً آمار و اطلاعات آنها بتواند به وسیله بیشتر کشور‌‌ها جمع‌آوری شود و ثالثاً به‌عنوان یک پایه و استانداردی برای آمارهای قابل مقایسه جامعه اطلاعاتی استفاده شود.
در این مقاله چارچوبی از این نوع شاخص‌ها - که شاخص‌های اصلی شکاف دیجیتالی ذکر می‌شود- ارائه می‌شود تا به‌وسیله آن بتوان از طریق تنظیم استاندارد‌ها و هماهنگ‌سازی آمار‌ها در سطح جهان، شکاف داده‌ای و آماری در زمینه شکاف دیجیتالی را کاهش داد.
مهمترین محدودیت برای استخراج این نوع شاخص‌ها، نداشتن آمار و اطلاعات برای برخی شاخص‌های در اغلب کشور‌ها و در نتیجه عدم امکان استفاده از روش‌های آماری برای استخراج آنها است. در تحقیق حاضر برای غلبه بر این محدودیت، از دانش و اطلاعات 45 مدل بین‌المللی اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی به‌عنوان نظرات خبرگان استفاده شده است. این امر از طریق به‌کارگیری روش آنتروپی و در نظر گرفتن اهمیت این مدل‌ها محقق شده است. از مقایسه شاخص‌های اصلی به‌دست آمده و شاخص‌های اصلی جهانی آشکار می‌شود که در شاخص‌های اصلی جهانی به سه حوزه آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی و توانمند‌سازهای دنیای شبکه‌ای برای ارزیابی شکاف دیجیتالی توجه نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Building a Basic and Standard Framework for Measuring Digital divide

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3
چکیده [English]

Researchers that have analyzed the digital divide complain about the lack of a standard set of indicators, which appropriately measure the digital divide between countries, Their statistics can be collected by the majority of countries and serve as a basis and a standard for internationally comparable information society statistics. In this article, a framework of these indicators, which are called “core indicators of digital divide”, is presented that can narrow the ICT data and statistics divide through formulating standards and synchronizing ICT statistics throughout the world. To extract the core indicators, we are encountering the limitations of the nonexistence of data for some indicators in the majority of countries. Such a limitation does not allow us to apply the statistical methods to extracting the core indicators of digital divide. To overcome this problem, the information and the knowledge of 45 digital divide models were employed as experts' opinions to extract the core indicators. To do so, the entropy method was used and the importance of these models was considered. Finally, comparing the previous global core indicators of digital divide and the proposed ones, it was revealed that the global core indicators ignored three important dimensions: e-learning e-government, and networked world enablers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communications technology (ICT)
  • Core indicators of digital divide
  • Digital divide
  • Information Society
  • Entropy method