نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فنّاوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

امروزه برای بقا و عملکرد سازمانها، عبرت از گذشته و آگاهی از اشتباه و رموز موفقیت ضروری است. سازمانها مجبور به یادگیری از تجربه‌های خود و دیگر سازمانها می‌باشند. با مستندسازی تجربه‌ها، امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی فراهم می‌شود و با به‌کارگیری تجربه‌های مرتبط با کسب و کار، عملکرد سازمانی افزایش پیدا می‌کند.
به منظور جمع‌آوری، مستندسازی، توزیع و استفاده مؤثر از تجربه‌های سازمانی، نیاز به نظام و ساختار مناسب ضروری می‌باشد. در همین راستا، ابتدا در این مقاله ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع بررسی شد و سپس مؤلفه‌ها و ویژگیهای نظامهای ثبت، ارزیابی، پاداش و توزیع تجربه‌ها تعیین و تشریح شدند. با این روش ساختار مفهومی مستند سازی تجربیات سازمانی طراحی شد. در پایان با کسب نظرهای خبرگان، ساختار طراحی شده آزمون شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a structure for the documentation of managers organizational experiences

نویسندگان [English]

  • Ali Baharifar 1
  • Shaban Elahi 2

چکیده [English]

Nowaday, understanding the reasons of successes and failures are a necessity for organizations survival and performance. Organizations need to learn from their own experiences and the other organizational experiences. Experiences documentation is one of the key issue to increase the organizational knowledge and learning through using the relevant experiences in business and also the organizational performance.
In order to accumulate, document, distribute and use effective of organizational experiences, it is necessary to design an appropriate structure and framework. Therefore, this paper first reviews the related literature and theoretical bases. Then components and attributes of documentation system, evaluation system, reward system and distribution system are identified and explained. Accordingly a conceptual structure for organizational experiences documentation (SOED) is developed. The suggested structure is verified according to the view of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Organizational Experiences
  • Experiences Documentation Structure
  • Experiences Evaluation System
  • Organizational Knowledge and Learning