دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، مهر 1384 
بررسی مقایسه‌ای کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

صفحه 53-77

علی‌اصغر انواری رستمی؛ مریم ترابی‌گودرزی؛ مسلم علی‌ محمدلو


طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران

صفحه 73-100

محمدعلی شم‌آبادی؛ سیدحمید خدادادحسینی