نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر مهم هوش عاطفی و سبک رهبری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران بازرگانی شرکتهای تولیدی صنایع غذایی و خودروسازی شهر مشهد به تعداد 266 نفر بود که با توجه به آن، حجم نمونه برابر با 73 نفر تعیین شد. داده‌های مربوط به هوش عاطفی به‌وسیله پرسشنامه هوش عاطفی «ویزینگر» و داده‌های مربوط به سبک رهبری (تحول بخش- مبادله‌ای) به‌وسیله پرسشنامه سبک رهبری «وارنر بورک» جمع‌آوری گردید. برای روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و برای پایایی آنها از روش تنصیف استفاده شد که نتایج آن برای پرسشنامه هوش عاطفی برابر 83/0 و برای پرسشنامه سبک رهبری برابر 79/0 محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد که یک رابطه مثبت و معنادار بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش وجود دارد. همچنین بین هوش عاطفی و سبک رهبری مبادله‌ای یک رابطه منفی و معنادار مشاهده شد. در بررسی رابطه بین سن و جنسیت، مطالعه نشان داد که شدت و ضعف رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش با متغیر سن دارای رابطه مستقیم و معنادار است. آزمون متغیر جنسیت در تعیین میزان رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش نشان می‌دهد که این رابطه برای مردان از زنان بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An empirical study of the relationship between emotional intelligence and leadership style (transformational-transactional)

نویسندگان [English]

  • Saeed Mortazavi 1
  • Shamsodin Nazemi 2

چکیده [English]

Study of the relationship between two important variables, emotional intelligence and leadership style, has been the main purpose of this research.
The population under study consists of 266 marketing and sales managers from Mashhad food and automobile industries from which a sample of 73 peaple was drawn. Data was collected by means of two questionnaires, including Weisinger’s emotional intelligence questionnair and Barak’s leadership style questionnair.
Face validity and split half method were used to determine the questionnaires validity and reliability respectively. The result of split half reliability for emotional intelligence and leadership style questionnaires was known to be .083 and .079 respectively, which the results of the research revealed that there is a positive and meaningful relation between emotional intelligence and transformational leadership style, and a negative relation between emotional intelligence and transactional leadership style of the population under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Emotional Intelligence
  • leadership style
  • Transformational Leadership
  • Transactional Leadership