نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در ورود به هزاره جدید، تغییرات با شتاب زیادی درحال رخ دادن است. امروز شباهتی به دیروز ندارد و فردا از امروز متفاوت خواهد بود. بنابراین شرکتهای موفق مجبور خواهند بود به سه امر مسلّم گسترش جهانی‌سازی، پیشرفتهای حیرت‌انگیز فناوری و بروز بی‌نظمی در اقتصاد و تجارت به‌وسیله فشارهای محیطی توجه کنند. در دهه‌های اخیر از طراحی الگوی بازاریابی به منظور سازماندهی مسائل موجود در شبکه پیچیده عوامل تأثیرگذار در محیط رقابتی که انسان را قادر می‌سازد تا درباره آنها به شیوه‌ای ساده فکر کرده و تصمیمهای مؤثرتری اتخاذ کنند، استفاده شده است.
این مقاله درصدد طراحی یک الگو برای بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران، به‌عنوان یکی از کالاهای مهم صادراتی کشور است. با تکیه بر اصول و مبانی نظری و ضمن بهره‌گیری از آرای صاحبنظران و دست‌اندرکاران مدیریت، صادرات و فروش هنرـ صنعت فرش‌ دستباف ایران، مدل مفهومی تحقیق، طراحی و ارائه شده است. بر این اساس، با طراحی پرسشنامه‌ای حاوی متغیرهای اصلی برای سنجش نظرها، اطلاعات از چهار گروه جامعه آماری جمع‌آوری شد. یافته‌های تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنا‌دار در روابط و تأثیرات عوامل تشکیل‌دهنده الگو است، به‌طوری‌که مدل تحقیق، فرضیه‌ اصلی و فرضیه‌های فرعی تحقیق جز در یکی از موارد مورد نظر، تأیید شده‌اند. نتایج تحقیق حاضر، مبنایی را برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان صنعت فرش دستباف بویژه در امر صادرات فراهم‌ می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of persian carpet marketing

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shamabadi 1
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 2

چکیده [English]

At the time of entering to the new millennium, changes are occuring with great speed. Today is different from yesterday and tomorow will be different from today. Successful companies, therefore, will be forced to pay more attention to three definite points: extention of globalization, amazing progress of technology, and beginning of world disorder in economy and trade. Recently, marketing models have been used in order to organize the complicated issues in rivalry environment so as to enable us to think through a simple method and to take more effective decisions.
This article tries to conceptualize and test a model of marketing for Persian carpet export as one of the most important export items of the country. A conceptual model of research has been designed and offered based on relevant the principles and theories and through using the views and ideas of the experts and managers of the art and industry of Persian carpet. On this basis, a questionnaire was designed to evaluate the viewpoints of four statistical groups including governmental organizations, producers, exporters, traders and retailers of the Persian carpet. The research findings show a meaningful difference in the relationship and the effects of the model ingredients. The finding of this study provide a basis for policy and decision makers in export marketing especially for carpet industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Key words: Persian Carpet
  • Model
  • Export Marketing
  • Marketing Mix
  • Segmentation
  • Environment and Strategy