نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بررسی در ادبیات موضوع ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی ارائه شده به‌وسیله صاحبنظران و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که به طور کلی دو رویکرد مختلف برای انتخاب بازارهای خارجی پیشنهاد شده است: رویکرد گسترش و رویکرد قاعده‌مند. بنگاههایی که از رویکرد گسترش استفاده می‌کنند، بتدریج و از طریق بازارهایی که از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی مشابه بازار محلی است، وارد بازار بین‌المللی می‌شوند. اما در رویکرد قاعده‌مند، روش منظمی برای انتخاب بازار جهانی به کار گرفته می‌شود و از یک مجموعه از معیارها برای تعیین بازارهای مناسب استفاده می‌شود.
اهمیت و نیاز به ارزیابی و انتخاب نظام‌مند بازارهای هدف به‌وسیله بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته و مدلهایی برای ارزیابی و انتخاب بازارهای خارجی پیشنهاد شده است. اما مدلهای ارائه شده منطبق با واقعیت و فرایند تصمیم‌گیری صادرکنندگان نبوده است و از جامع‌بودن لازم برخوردار نمی‌باشند؛ بعلاوه، گامهای مؤثری در جهت هوشمندسازی مدلهای ارائه شده نیز برداشته نشده است. بر این اساس، در این مقاله پس از ارائه یک مدل مفهومی جامع منطبق با فرایند تصمیم‌گیری صادرکنندگان که شامل جذابیت تقاضا، جذابیت دسترسی، جذابیت تطبیق و جذابیت رقابت می‌باشد، جذابیت بازارهای بین‌المللی ارزیابی می‌شود. در خاتمه نیز یک مدل هوشمند فازی بر اساس مدل مفهومی تأیید شده ارائه خواهد شد که امکان پیش‌بینی و تصمیم‌سازی برای صادرکنندگان را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an intelligent system for evaluating international market attractiveness

نویسندگان [English]

  • Hojjat Faraji Khorshidi 1
  • Adel Azar 2

چکیده [English]

Reviewing literature of the international market attractiveness evaluation and operational practice in Iran demonstrates that two approaches for international market selection are proposed: expansion approack and systematic approach. In expansion approach, firms gradually enter low geographical and cuftural distance markets. But, in systematic approach, by considering some factors and models, firms systematically evaluate and select foreign market(s).
The importance and need for systematically evaluating and selecting potential foreign markets has been stressed by many researchers and several models for selecting international markets had been propos. But, current models do not pass the test of reality, because they are not adapted with exporter decision making process and they are not considered important aspect of reality. So, in this paper, we introduce a comprehensive international market attractiveness model that include demand attractiveness, attainment attractiveness, adaptation attractiveness and competition attractiveness. At last, according to the tested model, a fuzzy decision support system is developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: International Marketing
  • International Marketing Attractiveness Evaluation
  • International Market Selection
  • Market Intelligence
  • Competitive Intelligence