نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران با روش دلفی ارائه شده است. به این منظور ابتدا درباره فناوری اطلاعات توضیحی داده می‌شود و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مسأله پژوهش تعریف خواهد شد. مرور پژوهشها و مطالعات پیشین در زمینه عوامل موفقیت و شکست کاربرد این فناوری در بخش دولتی و جمعبندی آنها، بخش بعدی مقاله را تشکیل می‌دهد. در ادامه، روش پژوهش بویژه روش دلفی تبیین و در پایان نیز یافته‌های این پژوهش، توصیف و تحلیل می‌شوند. براساس یافته‌های این پژوهش، اعضای پانل دلفی در مجموع 37 عامل را در موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران کلیدی تشخیص داده‌اند. لازم به ذکر است که به 20 عامل از این عوامل در پژوهشها و مطالعات پیشین در بخش دولتی اشاره شده است و 17 عامل دیگر را اعضای پانل ارائه کرده‌اند. این عوامل به شش دسته تقسیم شده‌اند. در پایان نیز محدودیتها و پیشنهادها ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An empirical study of the relationship between emotional intelligence and leadership style (transformational-transactional)

نویسندگان [English]

  • Ali Naghi Mashayekhi 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Mansour Moemeni 3
  • Sirous Alidousti 4

چکیده [English]

Study of the relationship between two important variables, emotional intelligence and leadership style, has been the main purpose of this research.
The population under study consists of 266 marketing and sales managers from Mashhad food and automobile industries from which a sample of 73 peaple was drawn. Data was collected by means of two questionnaires, including Weisinger’s emotional intelligence questionnair and Barak’s leadership style questionnair.
Face validity and split half method were used to determine the questionnaires validity and reliability respectively. The result of split half reliability for emotional intelligence and leadership style questionnaires was known to be .083 and .079 respectively, which the results of the research revealed that there is a positive and meaningful relation between emotional intelligence and transformational leadership style, and a negative relation between emotional intelligence and transactional leadership style of the population under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Emotional Intelligence
  • leadership style
  • Transformational Leadership
  • Transactional Leadership