نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به نقش فزاینده تحقیق در توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تحقیقات دارای آثار گوناگونی بر متغیرهای اقتصادی از جمله ارزش افزوده و تولید سرانه است. این آثار در بخش صنعت و معدن نیز قابل توجه می‌باشد، از این رو در این مقاله فرضیه‌‌های مختلفی در قالب مدلهای گوناگونی همچون مدلهای جانسون و استرینر، زاکازیت، کاب داگلاس، ترنسندنتال و خطی ساده برای سالهای
(1351-1381) آزمون شده‌اند. از میان مدلهای برآوردشده، مدل کاب داگلاس به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد و حاکی از آن است که:
1. یک درصد افزایش در هزینه‌های تحقیقاتی سرانه بخش صنعت معدن، ارزش افزوده سرانه این بخش را پس از گذشت یک سال در حدود 041/0 درصد افزایش می‌دهد.
2. اثر سرمایه‌گذاریهای فیزیکی سرانه بخش صنعت و معدن بر افزایش تولید سرانه (تولید متوسط، ارزش افزوده سرانه) در این بخش، بیش از اثر هزینه‌های تحقیقاتی سرانه است.
به‌طور کلی در خصوص بررسی اثر هزینه‌های تحقیقاتی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مقاله حاضر با ترکیب زیر به رشته تحریر در آمده است.
ابتدا به ادبیات موضوع اشاره و شاخصهای مربوط به آن در ایران بررسی شد؛ سپس روند اعتبارات تحقیقات صنعتی در ایران و برخی از کشورها مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با به‌کارگیری مدلهای مختلفی به آزمون رابطه میان هزینه‌های تحقیقاتی و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن پرداخته‌شد. در خاتمه، تنگناها و مشکلات موجود در این بخش بیان و پیشنهادهای لازم نیز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measure of effectiveness degree of R&D and physical investment on industries and mines sectors value added

نویسندگان [English]

  • Hedyeh Vojdani Tehrani 1
  • Abdolreza Roknoddin Eftekhari 2

چکیده [English]

The role of research in the process of economic development has been proved to be very effective and investment on research has varying effects on economic variables including value added and productivity. These impacts are of importance in industry & mine. In this paper several hypotheses are tested with the aid of various models such as Johnson & Striner, Zakazit, cobb doglas- transendental and linear models. Among them cobb doglas model has proved to be best model implying that:
1- One percent increase in per capita research expenditures in industry sectors increases per capita value added around 0/041 percent after one year.
2- The effect of physical investment of industry & mine sectors on per capita production (average per capita value added ) in these sectors is higher than research expenditure.
This paper contains several parts: The first part refers to literature of the subject and examines the relevant indexes of Iran.Then it examines the trend of industrial research expenditures in Iran and some other countries and it tests relation between research expenditures and value added in industries and mines sectors. Finally it explains the problems in these sectors and provides needed proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: R&D
  • Investment
  • Varying Effects
  • Value added
  • Per Capita Production