نویسنده

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین نهادهای قانونگذاری در بسیاری از کشورها مجلس است. پس از انتخاب نمایندگان مجلس به‌وسیله مردم، یکی از مسائل مهم، تخصیص نمایندگان به کمیسیونهای تخصصی است. در این مقاله از برنامه‌ریزی چند هدفه (MODM) برای این منظور استفاده شده است. اهدافی که در این مدل در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از: میزان علاقه، نوع تخصص و سابقه عضویت. شایان ذکر است که وزن اهداف با روش AHP محاسبه شده‌اند. متغیرهای تصمیم مدل از نوع صفر و یک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assingning deputies of the parliament to specialized commissions by using multi objectives decision making (MODM) model

نویسنده [English]

  • Mansour Moemeni

چکیده [English]

One of the most important legislator institutions in every country is parliament. After selection of parliament deputies by people, one of the most problems is assigning them to the specialized commissions.
In this paper a method for assigning parliament deputies to specialized commissions is introduced by using multi objective decision making (MODM) model. The objectives of the model are: interest, expert knowledge, and record of membership. The importance of the objectives are calculated by AHP method. The decision variables are zero-one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • Key words: Multi Objective Decision Making (MODM)
  • Parliment
  • Assignment
  • Zero-One