نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مدیرانی که مسؤولیت اداره مسیر شغلی افراد را برعهده دارند، نیازمند مهارتهایی می‌باشند تا در محیطهای متغیر و سازمانهای کنونی قادر باشند، بسترهای لازم را جهت رشد و توسعه نیروی انسانی فراهم کنند. به همین منظور تحقیقی صورت گرفته که درآن تأثیر مهارتهای خود آگاهی، شناخت ارتباط بین فردی و شناخت محیطی بر مدیریت مسیر شغلی بررسی شده است.
براساس نتایج تحقیق، مهارت شناخت محیطی به عنوان مهمترین مهارت و مهارتهای خودآگاهی و شناخت روابط بین فردی بترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Career management and managers skills the survey of relation between self-knowledge skill, interpersonal-knowledge skill, envirnmental knowledge skill and career management in ministry of education and training

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Abbasi 1
  • Ali Asghar Fani 2

چکیده [English]

Human resources are one of the valuable sources in every organization that causes the organization development. Nowadays with changes in organizations and their environment, career management of human resource is one of the main strategies for providing a necessary background for development and improvement of human resource and finally the whole organization.
One of the basic factors that has an important role in this case is career management of staff. In this basis, the existance of officient managers who whould have necessary skills to lead career management of staff with development and change in required in each organization.
So in this research, three skills in the form of three hypotheses and rate of their importance are considered and discussed.
The results of this research:
1. The effectivness of “self-knowledge skill” on “career management” is at the first level.
2. The effect of “environmental-knowledge skill” on “career management” is at the second level.
3. The effect of “interpersonal-knowledge skill” on “career management” is at the third level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Self-Knowledge Skill
  • Interpersonal-Knowledge Skill
  • Environmental Knowledge Skill
  • Career Management