نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدلهای بهینه‌سازی از دوران نهضت صنعتـی در جهان و بخصوص در آغاز جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه ریاضیدانان و دست اندرکاران صنعت بود و بخصوص کاربرد مدلهای مذکور در صنعت و خدمات بعد از جنگ جهانی دوم توسعه یافت. بر همین اساس طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا. ‌ـ که در عمل به‌واسطه تعدد مسیرهای ارتباطی، تنوع وسایل حمل و نقل و سیستم حمل و نقل غیر بهینه و تنوع مرسولات دارای پیچیدگی خاص خود می‌باشد ـ به‌صورت چند سطحی مطالعه و کنکاش می‌شود.
ابتدا اطلاعات شبکه حمل و نقل به‌صورت ورودی، به سیستم اطلاعات شبکه حمل و نقل پست انتقال داده می‌شوند. پس از محاسبه تابع مطلوبیت سیستم، در قدم اول کوتاهترین مسیر، کمترین زمان و نوع وسیله نقلیه بین دو مرکز پستی (به ازای هم jو i ‌ها) پیدا کرد؛ سپس مقدار وزن محمولات به هر یک از مسیرهای
انتخاب شده تخصیص داده می‌شود.
بنابراین ضمن مروری بر ادبیات موضوع، تاریخچه حمل و نقل و شبکه‌های حمل و نقل پستی بحث و بررسی می‌شوند و بر اساس روش تحقیق و متدولوژی موضوع، نتایج تحقیق به‌صورت یک مدل ریاضی چند

سطحی همراه با پیشنهادهای مربوط به آن ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the mathematical model for the transportation network of Islamic Republic of Iran’s post corporation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad AsgharPour 1
  • Seyyed Zabihollah Hashemi 2

چکیده [English]

During the Industrial Revolution and particularly at the beginning of the Second World War, mathematicians and those involved in the industry became interested in the optimization models. The application of these model was specially developed in industry and services sector after the Second World War. Based on this, designing of the mathematical model for the transportation network of Islamic Republic of Iran’s Post Corporation, which is practically complicated as a result of the multiplicity of communication paths and the variation of transportation systems and vehicles as well as mail items, will be studied according to a multi-level model.
First the transportation system’s data is loaded into the post corporation’s system of transportation data. After estimating the Function Utility of the system, the shortest time and path as well as the vehicle carrying the intended mail item between the two post offices (i & j) will be identified. Finally, the consignments will be transported through the selected paths and based on their weights.
Therefore, besides reviewing the related literature, the history of transportation

systems as well as postal transportation systems will be discussed. Finally, based on the methodology, the findings and proposals will be presented through a multi-level mathematical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: The Network Theory
  • Multi-Level Model
  • Multi-Vehicle Model
  • Floyed-Warshall Algorithm
  • Function Utility