دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1384 
طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور

صفحه 119-156

اسدالله کردنائیج؛ محمود احمدپور داریانی؛ شهاب‌الدین شمس