نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع‌ـ سیستم و بهره‌وری، سازمان مدیریت صنعتی

چکیده

در این مقاله سعی شده با استفاده ازتئوری تصمیم‌گیری چند شاخصه مدل تصمیم‌گیری ‌تاپ‌سیس‌ ، فنّاوری تولید مناسب برای فراورده‌ای معین انتخاب گردد. برای ارزیابی و تأیید صحت نتایج از مدل تصمیم‌گیری ‌الکتر3 ‌ بهره گرفته شده است.
مدل ارائه شده برای فنّاوری تولید مناسب در صنعت پارافین به‌کاررفته و نتایج آن با نظر کارشناسان خبره این صنعت مقایسه گردیده است.
15/9/82 پذیرش: 14/7/83

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Choosing Suitable Production Technology(Case Study: The Industry of Paraffin)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shafia 1
  • Aref Tayyeba 2

چکیده [English]

In this article, it has been tried to choose suitable production technology for a specific product with the use of Multiple Attribute Decision Making and TOPSIS Decision Making model. ELECTRE Decision Making Model has been used to evaluate and confirm the accuracy of its results.
The offered model has been used for suitable Production technology in Paraffin Industry and the results have been compared with the view points of experinced experts in this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MADM
  • Choose Suitable Production
  • TOPSIS Model
  • ELECTRE Model