نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی صادرات می‌باشد که به بررسی عوامل مؤثر بر فرایند توسعه تکنولوژی و صادرات در صنعت خودرو با تدوین مدل مناسب منجر می‌شود. صاحبنظران در مقوله توسعه صادرات دیدگاههای مختلفی ارائه داده‌اند و هر یک از محققان سعی کرده‌‌اند تا به بررسی مقوله توسعه صادرات بپردازند.
روش انجام تحقیق، توصیفی‌ـ‌ میدانی یا پیمایشی می‌باشد. در این روش وضعیت صنعت خودروسازی در ایران بررسی شده و سپس با کشور کره مقایسه تطبیقی آن صورت گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی با استفاده از جمع‌آوری نظرات خبرگان و مدیران با سابقه صنعت خودروسازی کشور می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل از طریق پرسشنامه (در قالب 112 سؤال) و مصاحبه جمع‌آوری شده است. مهمترین آزمون آماری استفاده شده، آزمون همبستگی اسپیرمن است که در کنار این آزمون از روشهای ویلکاکسون و فریدمن نیز استفاده شد. براساس آزمون همبستگی اسپیرمن بین توسعه منابع انسانی، توسعه فرهنگ سازمانی، توسعه ساختار سازمانی و توسعه ساختار مدیریتی از یک سو و توسعه تکنولوژی از سوی دیگر ارتباط معناداری وجود دارد (توسعه منابع انسانی، 852/0؛ فرهنگ سازمانی، 879/0؛ ساختار سازمانی، 722/0؛ توسعه ساختار مدیریتی، 861/0.
یکی دیگر از نتایج به‌دست آمده در این تحقیق مقایسه وضعیت توسعه تکنولوژی در کشورهای ایران و کره می‌باشد که با استفاده از تکنیک SWOT مقایسه شده است. لازم به ذکر است برای مقایسه تطبیقی وضع کره و ایران از آزمونهای ویلکاکسون و فریدمن استفاده شده است که حاکی از معنادار بودن اختلاف بین ایران و کره از نظر توسعه تکنولوژی است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت توسعه تکنولوژی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Clearing up the Model of Technology Development of Automobil Industry in Iran with Putting Emphasis on the Strategy Of Exportation

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Karimi Kashani 1
  • Mir Mehdi Syyed Esfahani 2

چکیده [English]

The aim of this research, Which lead to the study of those factors that influence the process is to design and clear up the model of automobile industry development technology in Iran, with putting emphasis on the exportation strategy of technology exportation/development of automobile industry and achievement of suitable model. The connoisseurs in the field of exportation development have presented different point of views and every researcher has tried to study the subject of exportation development.
The method of performing is descritive research either within the field or the measurement, and the industrial situation of automobile manufacturing in Iran has been study and put into comparative estimate with Korea. Statistical community of the study, consistes of experts and managers and the necessary information for analysis was collected through questionnaire (in 112 questions) and interview. The most importand statistical test in use is Spearman correlation test that beside it, Wilcoxon and Friedman tests are used as well. Based on Spearman correlation test, there is a significant relation, among human resources development, organizational culture development, organizational structure development and managerial structure development on one hand and technology development on the other hand. (Human Resources Development-0.852), (Organizational Culture-0.879), (Organizational Structure-0.722), (Managerial Structure Development-0.861).
One of the outcomes of this research, is making a comparison between Iran and Korea technology development situation with applying SWOT techniques and for so doing, Wilcoxon and Friedman tests are used which indicate. There is a meaningful difference between Iran and Korea from the viewpoint of technology development.
At the end some suggestions for technology development, were allowed too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Organizational culture
  • management Style
  • organizational structure
  • human resources
  • Development
  • Exportation
  • Automobile Industries