نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی می‌توان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را به‌عنوان منبع مزیت رقابتی بیان می‌کنند. هر کدام از این نظریات، از زاویه‌ای به موضوع مزیت رقابتی نگریسته‌اند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی
( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی می‌کند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر می‌گیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را به‌عنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر می‌گیرد.
از یک سوی، جهانی‌شدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصه‌های ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار می‌کند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکه‌ای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو به‌عنوان جامعه آماری برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Competitive Advantage Model for Automotive Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Mehri 1
  • Hamid Khodadad Hosseini 2

چکیده [English]

Understanding sources of sustained competitive advantage for organization has become a major area of research in the field of strategic management. By reviewing its literature, sources of competitive advantage fall into three categories including environmental resources and capacity models, resource-based view, and network view.
The environmental model emphasises on environmental factors such as attractiveness and structure of industries and five forces in gaining competitive advantage. But resource-based view emphasises on organizational resources, competencies and capabilities in gaining competitive advantage. In contrast network view emphasises on interorganizational relations and dynamic networks for gaining competitive advantage.
Having verified that the need to integrate new and old theories seems to be greater than their apparent irreconcilability, thus this research tries to provide a jeneric framework by integrating three different views and present a contributional framework congruence for global competition. By using data gathering for auto industry and appling path analysis, research assumptions and conceptual model was tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Key words: Competitive Advantage
  • Industrial Organization
  • Competitive Intelligence
  • Dynamic Capabilities
  • Core Competence
  • Infrastructures