نویسندگان

1 استادیار، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه کارآفرینی، موتور توسعه اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شود و تمام کشور‌ها تلاش می‌کنند تا کارآفرینی را در کشورشان توسعه بدهند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده کارآفرینی و ضرورت توسعه آن در کشور، این تحقیق با هدف مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات تطبیقی مراکز موفق کارآفرینی و با توجه به مبانی نظری طراحی ساختار سازمان و در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه‌‌ای کشور‍، ساختار سازمانی مناسب مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی طراحی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Organizational Structure of Entrepreneurship Centers: An Empirical Case Study in Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Asadollah Kordnaiej 1
  • Mahmood Ahmadpour Dariani 2
  • Shahabeddin Shams 3

چکیده [English]

Todays, Entrepreneurship is considered as the Economic Development engine and all countries attempt to develop it in their countries. With respect to the high importance of entrepreneurship and the necessity of its development in our country, this research is aimed to study and design the organizational structure of entrepreneurship in Iran.
In this research, using the comparative studies of sucessful entrepreneurship centers and with considering the theorical fundaments of designing organizational structure and local and reginal conditions of I. R. Iran, the appropriate organizational structure of entrepreneurship centers has been designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Key words: Organizing
  • Structure
  • Entrepreneurship Training