نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بازاریابی به عنوان علمی عملیاتی و پویا، در حال سازگاری و همگامی با تحولات شکل گرفته از مجرای انقلاب انفورماتیک است. محور اساسی این انقلاب، ظهور رسانه جدید (اینترنت) است. تأثیر مؤلفه‌های وجودی اینترنت در حوزه بازاریابی بر نیاز به باز تعریف عوامل کلیدی آن حوزه تأکید و تأیید می‌کند. ایجاد مفهوم نوینی از بازاریابی با عنوان «بازاریابی اینترنتی» تحت لوای فلسفه بازاریابی رابطه‌ای که محور خود را تأمین نیازهای مشتریان به صورت انفرادی، ایجاد ارزش برای مشتری و توسعه شبکه ارتباطات و تعاملات بین شرکتها و افراد قرار داده، ناشی از همین دیدگاه است.
این مقاله در صدد شناسایی تغییرات آمیخته بازاریابی است تا از این رهگذر بتوان از مزایای رقابتی دنیای الکترونیک بهره برد. با این توجه، مؤلفین با در نظر قرار دادن دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتری، به طراحی مدل مفهومی آمیخته بازاریابی اینترنتی پرداختند. در این مدل، 6 مؤلفه جمع آوری اطلاعات، محصول، قیمت، ارتباطات، توزیع و علامت تجاری شرکت به عنوان مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی شناسایی گردید. این مؤلفه‌ها در اثر تقاطع دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتری، ترکیبهای متفاوتی از آمیخته را ارائه کرد. با آزمون مدل، 10 ترکیب برای 12 حالت متفاوت برای یک کالا در مراحل مختلف چرخه عمر محصول و ویژگیهای متمایز مشتری به تأیید رسید. این ترکیبها، همان ابزار رقابتی جدید است که با تغییر در یکی از دو عامل تغییر در چرخه عمر محصول یا سطح بلوغ مشتری، باز تعریف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Approach to Internet Marketing Mix

نویسندگان [English]

  • Mesbahol Hoda Bagheri Kani 1
  • Adel Azar 2

چکیده [English]

Because of information revolution, the whole pattern of human life has been changed. Trade is the one which is being affected the most. The new media (internet) has changed the way of transaction process, even buyer and seller behavior. Therefore marketing concept has changed and it has to be adapted to online situations.
In this article, the authors are trying to design a conceptual framework for internet marketing mix. It is considered a new philosophy in marketing named relationship marketing. This model has factors that have impacts on the marketing mix. One of the factors is product life cycle and the other is customer maturity. Elements of the mix are combination of traditional and modern components that are: product, price, place, information gathering, communication, and branding. PLC has four stages and we define that customer maturity has three phases regarding to fuzzy logic. Therefore, in this model, we examine 12 boxes derived of multiplication of four and three. Consequently, the model was confirmed and found 10 integrated Marketing mixes regarding to different situations in product and customer maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: ICT
  • Customer Maturity
  • PLC
  • Internet marketing mix