نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

چکیده

تولید ناب، یک فلسفه و نگرش جدید به تولید محسوب می‌شود که خواستگاه و زادگاه آن کشور ژاپن است. این رویکرد بعدها در اروپا و آمریکا رواج یافت و مورد استقبال بسیاری از کارخانجات خودروسازی قرار گرفت. در این روش تلاش می‌شود اتلاف به حداقل برسد و حداکثر بهره‌وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به‌دست آید.
مقاله حاضر، ضمن معرفی عوامل و ویژگیهای تولید ناب سعی دارد با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ابعادی مدلی را ارائه دهد که میزان سازگاری کارخانجات تولیدی را با معیارها و ویژگیهای تولید ناب قیاس نماید. در همین راستا طی مطالعات به‌عمل آمده، عوامل تولید ناب به 9 عامل اصلی و 85 معیار فرعی تقسیم گردید و سپس یکپارچگی عوامل مؤثر بر آن، با استفاده از تکنیکهای آماری ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون چند متغیره و فاکتور آنالیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یکی از ویژگیها و نوآوریهای این مقاله، کاربرد تولید ناب در کارخانجات تولید سفارشی است؛ چرا که اکثر پژوهشهای گذشته در کارخانجات خودروسازی که تولید پیوسته و براساس محصول دارند انجام شده است. جامعه آماری مورد پژوهش، گروه صنعتی سدید است که با برخورداری از چندین شرکت بزرگ تولیدی از جمله شرکتهای عظیم تولیدی کشور محسوب می‌گردد.
نتایج به‌دست آمده حاکی از اهمیت بسیار زیاد سازماندهی و رهبری در تولید ناب است و عوامل دیگر از قبیل تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت، منابع انسانی، و مدیریت زنجیره تأمین کنندگان به ترتیب از دیگر عوامل مهم در دستیابی به تولید ناب هستند. همچنین نتایج حاصل از فاکتور آنالیز بیانگر آن است که 9 عامل اصلی تولید ناب در مجموع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که دسته اول شامل عوامل تکنولوژی اطلاعات، سازماندهی و رهبری، ساماندهی منابع انسانی، خرید و تدارکات، مدیریت زنجیره عرضه، مدیریت فرایند تولید، ومدیریت تعمیر و نگهداری و دسته دوم شامل مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تجهیزات و سخت‌افزار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lean Production Factors Assessment in Non. Continuous Production Organizations (A Case Study on Sadid industry Group)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Seyed Hoseini 1
  • Amir Bayat Tork 2

چکیده [English]

The lean production is a philosophy and new view of product, which its birthplace is in Japan. This approach was prevailed in Europe and U.S.A. later on and highly welcomed there by many vehicle manufactures. In this method, it is tried to minimize the wastes and maximum productivity is obtained by all facilities, human resources and capital.
The present article while introducing factors and particularities of lean production, tries to present a model which can compare the rate of compatibility of productive factories with criterions and specialties of lean production by using dimensional analysis (DA). According to researches done in this regard, the factors of lean production are divided into 9 major factors and 85 minor criterions. Then, integrity of effective factors is analyzed using statistical techniques of corelalion coefficient, multi-regression coefficient and analysis factor.
One of the particularities and innovations in this article is the usage of lean production in factories for made to order. Because, most of the past researches have been a car manufacturing which has continues and based on product. The statistical society of this research is Sadid Industrial Group which has many large productive companies and is considered as one of the big productive companies in Iran.
The obtained results state the importance of organization and leadership in lean production and information technology, management information system, human resources and supply chain management are considered respectively as other important factors in achieveing to lean production. Also the obtained result from factor analysis states that major factors of lean production are divided into two clusters. The first group includes information technology factors, leadership and organization, human resources, organization, purchasing and logistics, supply chain management, production process management and maintenance. And the second group includes total quality management, equipment and hardware management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Information technology
  • Lean production
  • Lean Thinking
  • Total uality Management
  • Dimensional Analysis