نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال .
شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است.


10/3/83 پذیرش: 18/6/83

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Implementing Administrative Federalism in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Saeid Taslimi 1
 • Behzad Mashali 2

چکیده [English]

Politics is specifying the will of the state - which is the subject of politics science- and the Public Administration is implementing the will of state- which is the subject of Public Administration. These two have interaction. The Public Administration is a infrastructure for implementing the will of state and politics specify the structure of Public Administration. Analyzing one of them must be along with the other. One of the subjects that related to them is delegation of power. According to the rate of delegation of power, the methods of managing the Public administration are as following: centralized, concentrated, decentralized, federal and confederation.
Federalism (that in this article is synonym to Administrative Federalism) is the subject of this article. In this article, at first definitions, related concepts, strengths and weaknesses of the Administrative Federalism, and the origins and circumstances necessary for the implementior of Administrative Federalism were explained and a kind of comparative study is rendered. Furthermore, the history and present status of centralization and decentralization in public administration in Iran were analyzed. Then, the possibility of implementing of Administrative Federalism in Iran was analyzed. Finally, the model of implementing Administrative Federalism in Iran was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Centralization
 • Decentralization
 • Delegation of Power
 • Transfer of Power
 • Government
 • Local Government
 • Local Organizations
 • Federalism
 • Confederation
 • Differentiation
 • Concentration