مدل تعادل نقطهای در نظام بودجه‎‎ریزی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی جانوری، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله گرایش خط‎‎مشی‎‎گذاران بودجه در به کارگیری دو مدل جزئی تدریجی و مدل تعادل نقطه‎‎ای با ‏استفاده از دادههای آماری بودجه در فصل آموزش و پرورش و برنامههای زیر مجموعه آن در طول ‏سالهای 53-85 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور اعتبارات مصوب فصل آموزش و ‏پرورش در بودجه کل کشور و پانزده برنامه آن با استفاده از آزمونهای کلموگروف اسمیرنف، ضرایب ‏کشیدگی و چولگی و نیز درصد تغییرات مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که شیوه ‏برنامه‎‎ریزی برنامههای اصلی در فصل آموزش و پرورش از مدل تعادل نقطهای پیروی می‎‎کند. در حالی که ‏برنامه‎‎های جانبی و به طور عمده تخصصی با مدل جزئی تدریجی قابل تعریف هستند. به نظر میرسد ‏علاوه بر عامل مهم قیمت نفت و ترجیحات فرهنگی، اعتقادی خط مشیگذاران، ارتباط نوع برنامه با ‏مأموریت اصلی نهاد دولتی نیز در ایجاد نقاط فراز و فرود در فصل آموزش و پرورش مؤثر است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Punctuated Equilibrium Model in Iranian ‎Annual Budgeting System

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
چکیده [English]

In this article, we examined the policy makers’ attitude by the budget ‎statistical data of the education section and it's sub-plans during 1353-‎through 1388 to find the evidence of punctuated equilibrium and incremental ‎modals.‎
For this propose, we used Kolomogrov, Kurtosis and Skewness tests for ‎analyzing the fifteen plans of the education section in the annual ‎countrywide budget.‎
The results suggest that the model of core plans in education section is ‎punctuated, but the sub-and specialized plans can be defined as incremental ‎model. It seem that in addition to oil plans, cultural preferences and policy ‎makers beliefs, the relation of type of plan with the main mission is effective ‎in the fluctuations in the education section’s annual budgeting process.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budgeting؛Punctuated equilibrium model؛Incremental model؛Plan&lrm