نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از مدیریت زنجیره تأمین، بهبود فعالیت‌های مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تأمین به‌منظور بهبود وضع کلی سیستم زنجیره تأمین است. ممکن است بین اهداف اجزا و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی زنجیره تأمین، تضاد و تناقض‌های بسیاری مشاهده شود که این اختلالات و تناقض‌ها به مرور زمان منجر به کاهش قدرت و رقابت‌پذیری زنجیره تأمین خواهد شد. در تحقیق حاضر سعی شده است تا با استفاده از رویکرد تئوری بازی‌ها و با در نظر گرفتن تعریف و مفهوم تعادل نش، یک مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود ارائه شود. به‌منظور دستیابی به هدف مذکور، یک زنجیره تأمین سه‌سطحی با تعداد نامحدودی تأمین‌کننده، تولیدکننده و خرده‌فروش مورد نظر قرار گرفته است و با استفاده از مفهوم تئوری بازی‌ها و بر‌اساس قرارداد جانبی یا مشارکت در سود، یک مدل همکاری به منظور حداکثرسازی سود کلی زنجیره تأمین طراحی شده است. مدل پیشنهادی از منظر تقعر بررسی، با در نظرگرفتن یک مثال فرضی، سود کلی زنجیره تأمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاسبه شده و تحلیل حساسیت پارامترهای مدل پیشنهادی با استفاده از طراحی آزمایش‌ها صورت پذیرفته است. در ضمن اعتبار مدل پیشنهادی به کمک رویکرد شبیه‌سازی و با استفاده از نرم‌افزار ارنا طراحی و بررسی شده است.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cooperation Modeling for Unlimited Three Echelon Supply Chain: Game Theory Approach

نویسندگان [English]

  • hannan amoozad mahdiraji 1
  • Mohammad Moddares Yazdi 2
  • Ali Mohaghar 3
  • Ahmad Jaafarnejad 4

چکیده [English]

Supply chain (SC) management aims to increase the overall profit through improvement of various activities and components. Many contradictions between parts and different levels of a SC have been identified in order to achieve overall objectives. Such shortfalls may result in decreased strength and competitiveness of the SC. The basics of game theory make it a suitable and reliable tool for solving contradiction situations by considering all levels and players goal. For Solving the problem mentioned above, game theory approach besides coordination mechanism are performed in this research. First of all an unlimited three echelon supply chain including S suppliers, M manufacturers and K retailers are considered. For this matter, a mathematical cooperative model based on specific assumptions is proposed. The model was performed in a numerical example and it is solved by genetic algorithm. The sensitivity analysis of proposed model was analyzed by design of experiment and finally the verification of the cooperative model is assessed by simulation and Arena software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Game theory and coordination contracts
  • Design of experiment
  • genetic algorithm
  • and Simulation