نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ، رشته مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد ، گروه مدیریت ، رشته مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار ،گروه مدیریت ، رشته مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر درصدد است به طراحی مدل رهبری تحول آفرین در دانشگاه فنی حرفه ای بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه‌ای، است. همچنین با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان دانشگاه فنی حرفه ای مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده‌های گردآوری شده تعداد 160 مفهوم اولیه، 29 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج‌گانه‌ی آن در قالب پنج رُکن استراتژی، پیامدها، شرایط مداخله­گر، شرایط زمینه ساز و شرایط علی طبقه‌بندی شده است. یافته‌های این مطالعه حکایت از اثربخشی رهبران تحول آفرین و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی دارد. در واقع، رهبران تحول آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای با توسل به استراتژِی انطباق پذیری بر کارایی پیروان اثر می گذارند و تحولات سازمانی را مدیریت می نمایند. بنابراین پیشنهاد می‌شود رهبران تحول آفرین ، سرمایه ی اجتماعی سازمانی را از طریق از سیستمپاداش مبتنی بر عملکرد، تکنیک های سازگاری با تغییرات و تحولات سازمانی  برگزاری کارگاه های آموزشی تعالی رفتار و منش سازمانی به اهمیت وجدان­کاری، وظیفه شناسی، بهبود تعاملات افقی بین همکاران، اعتماد­سازی، جلب­مشارکت و همکاری کارکنان در تصمیم گیری ها ، روحیه ی نقد پذیری را در بین خود و همکاران سازمان تقویت نمایند و با قدرت دادن به نیروی انسانی، با مشارکت دهی کارکنان در تصمیمات مهم سازمانی و در نهایت با استفاده از تکینک های توانمندسازی کارکنان را به نواوری جهت سازگاری با تغییرات ترغیب نمایند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Transformational Leadership Model at the Technical and Vocational University

نویسندگان [English]

  • Vajallah Ghorbanizadeh 1
  • fatah Sharifzadeh 2
  • Mir ali said naghavi 3
  • Mohsen Biglari 4

چکیده [English]

The present study seeks to examine the functions of transformational leadership in knowledge-based organizations using the grounded theory. Research method is based on the qualitative method of grounded theory. Depth interviews were conducted with 16 experts of the Technical and Vocational University of Tehran selected through snowball sampling. After open, selective, and axial coding of collected data, 160 primary concepts, 29 subcategories and 5 main categories were extracted. The final outcome of this study is the design of a 5-dimensional model whose dimensions are categorized into four bases of strategy, outcomes, interventional conditions, ground-making conditions and causal conditions. The findings of this study indicate that the main function of transformational leaders is a capacity for organizational adaptability. In fact, transformational leaders at Tehran’s Technical and Vocational University resort to adaptability strategy to affect the performance of followers and manage organizational change. It is, therefore, suggested that transformational leaders strengthen corporate social capital by improving horizontal interactions between colleagues, building trust, engaging and collaborating with employees in decision-making, reinforcing the spirit of taking criticism among themselves and colleagues; empower the human labor by their involvement in important organizational decisions and ultimately encourage employees to adapt to changes through empowerment techniques.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Transformational
  • Technical and Vocational University
  1. 1. Rastgar, A., & Maghsoodi, T. The Impact of Transformational Leadership on Organizational Innovation: Mediating Role of Knowledge Sharing. Journal of Management Studies (Improvement and Development). 25(80), (2016), 157-182. 2. Ardalan, M. R., Ghanbari, S., & Zandi, K. The mediatory role of employees participation in the relationship between Transformational leadership and readiness for organizational change. Journal of Management Studies (Improvement and Development). 23(77), (2015), 99-123. 3. Zamani, A., & Pouratashi, M. The relationship between transformative leadership and self efficacy of faculty members K.N.T.U. Research on Educational Leadership and Management. 3(9), (2016), 45-59. 4. Bass, B. M., & Avolio, B. J. Developing transformational leadership and beyond. Journal of European Industrial Training, 14(5), (1994), 45-58. 5. Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, New York, NY, (1985). 6. Asadi, S., Miri, A., Davarzani, M., & Sabzikaran, S. The Impact of Transformational Leadership on Promoting Employee Psychological Empowerment, Resource Management in the Police Force Journal. 4(1), (2016), 135-167. 7. Rezaeemanesh, B., Adeli, R., Bahrami, D., & Zandi, F. The relationship between transformational leadership and social capital in small businesses. Management Studies (Improvement and Development). 22(69), (2012), 151-170. 8. Burns, J. M. Transactional and transforming leadership”, in Hickman, G.R. (Ed.). Leading Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, (1998), pp. 133-4. 9. Salimzadeh, J., Vaise, S. M., Mohamadi, S., & Abedini, E. Investigating the Role of Transformational Leadership in Facilitating Innovation with the Mediating Role of Innovative Culture in Abadan Oil Refinery. New process Journal, 53, (2016), 102-114. 10. Hocker, S. M., & Trofino, J. (2003). Transformational Leadership the Development of a Model of Nursing Case Management by the Army Nurse Corps. Lippincott’s Case Management 8(5), 208–213. 11. Hasani, R., Tolaki, M., & Zandi, K. The role of the mediator of psychological empowerment in explaining the relationship between transformational leadership and employee engagement. Management of organizational culture Journal. 14(3), (2016), 883-907. 12. Eisenbach, R., Watson, K., & Pillai, R. Transformational leadership in the context of organizational change. Journal of Organizational Change Management, 12(2), (1999), 80-88. 13. Ravand, H., Darvish, H., & Nikbakhtenasrabadi, A. R. The Relationship between Transformational Leadership and Process Innovation and Service at the Educational Hospital of Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing Research. 12(3), (2017), 58-66. 14. Mir Kamali, S. M., Shateri, K., Jozbashi, A. Investigating the Relationship between Transformational Leadership and Teachers' Creativity. Quarterly Journal of Innovation and Enterpreneurship. 1(3), (2013), 21-31. URL: http://journalie.ir/article-1-23-fa.html. 15. Pouranjzr, G. B., Javadzadeh, M., & Pouranjzr, A. Investigating the Transformational Leadership Relationship with Creativity and Innovation and Organizational Entrepreneurship. Commercial reviews Journal. 77, (2016), 79-93. 16. Sadeghi, A., Samsami, T., Bigmoradi, A., & Moghimbigi, A. The relationship between the leadership style of supervisors and the consequences of leadership. Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 24(1), (2016), 39-46. 17. Top, M., Tarcan, M., Tekingunduz, S., & Hikmet, N. An analysis of relationships among transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment and organizational trust in two Turkish hospitals. Int J Health Plann Mgmt, 28. (2012), 217–241. 18. Gumusluoglu, L., & Ilsev, A. Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62, (2009), 461–473. 19. Kumar, R., Madhusmita, P., Lalatendu, P., & Jena, K. Transformational Leadership and Psychological Empowerment. (2017). 20. Choi Sang, L. Goh., Chin Fei, A., Muhammad Badrull, H., & Kowang Tan, O. Transformational leadership, empowerment, and job satisfaction: the mediating role of employee empowerment. Human Resources for Health, 14(73), (2016), 1-14. 21. Chi Hsiao, H., & Chia Chang, J. The role of organizational learning in transformational leadership and organizational innovation. Asia Pacific Educ. Rev, 12, (2010), 621–631. 22. Mohamadpour, A. Qualitative Research Method, Anti-Method 2, Procedures and Practical Procedures in Qualitative Methodology. Tehran: Publications of Sociologists, (2011).