نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

WTO به عنوان یکی از 118 مؤلفه‌ پارادایم موج سوم و همچنین تغییر نقش خودروسازان و تأمین کنندگان در زنجیره ارزش خودرو و ظهور خودروسازان صاحب برند با محصولات جدید و متفاوت با قرن 20 در صنایع خودروسازی جهانی، جدی ترین چالشهای استراتژیک برای خودروسازان نوپای منطقه ای، بویژه شرکتهای خودروساز ایرانی به حساب می آیند. این مقاله یافته‌های مطالعه‌ای را ارائه می‌دهد که موتورهای رشد و موانع یادگیری را در شرکتهای خودروساز ایرانی بررسی کرده است. همچنین این پژوهش ابتدا با استفاده از متدولوژی SD اوضاع رقابت را در شرکت ایران خودرو (که به عنوان پایلوت جهت به‌کارگیری نتایج حاصل از تحقیق درنظر گرفته شده)، درمقایسه با سایر رقبای داخلی آن مدلسازی و بررسی کرده است؛ سپس با اعمال دو گزینه استراتژیک سناریو به مدل، اوضاع رقابت پذیری بخش صنعت خودروی ایران را در یک محیط رقابتی واقعی و با حضور سایر رقبای خارجی شبیه سازی می‌کند. این دو سناریو بیان می دارند که اگر زیرساختهای‌ لازم جهت ورود ایران به مذاکرات دو یا چند جانبه WTO در بخش صنعت خودرو، تقویت بشوند و یا نشوند، موتورها و موانع رشد برای شرکت ایران خودرو (در حوزه‌ خرد) و بخش صنعت خودروی ایران (در حوزه کلان) چه می‌باشند؟ در نهایت سیاستهای تکمیلی جهت رشد شرکتهای خودروساز ایرانی در شرایط رقابت کامل مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم جهت بقای آنان ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corporation in a Dynamic Competitive Environment: Iran Khodro Company (IKCO)

نویسندگان [English]

  • Kourosh Bararpour 1
  • Mojtaba Araagh 2

چکیده [English]

WTO as one of the 118th elements of third wave paradigm and also strategic shift from traditional management to brand management in global automotive industry, are regarded as the most important strategic challenges for local new established automotive companies particularly Iranian automotive companies. This article represents findings of a study which has examined growth models and learning barriers in Iranian automotive companies. This research has examined first, competition issues regarding Iran Khodro Company (as a pilot to apply results of research) by means of SD modeling in comparison with other internal competitors. And then simulates Iran automotive industry sector in a real competitive environment with presence of other foreign competitors by applying two scenarios. These two scenarios express that what are the growth enablers and impediments for Iran Khodro (in micro term) and Iranian automotive industry section (in macro term), whether or not the infrastructures of joining Iran to bilateral or multilateral WTO negotiates are strengthened. Finally, complementary policies for survival of Iranian automotive companies in a completely competitive situation is examined and addressed and necessary suggestions for their survival are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WTO
  • SD
  • Growth and Learning
  • Competitiveness
  • Automotive