نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و افتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و افتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و افتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف طراحی مدل یکپارچه تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا نخست ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و چارچوب اولیه تحقق بازاریابی پایدار طراحی شد. سپس با استفاده از برخی از ابزارهای روش‌شناسی کیفی از جمله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق با خبرگان آشنا با موضوع، مدل اولیه توسعه پیدا کرده و مدل جامع تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. در آخرین مرحله از طریق برگزاری جلسه‌های گروه کانون مدل اصلاح شده و مدل مفهومی نهایی تحقق بازاریابی پایدار طراحی شد.
نتایج نشان می‌دهند که بازاریابی درونی، بازاریابی فرهنگی یکپارچه، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی نوآورانه، بازاریابی ناب، بازاریابی استراتژی محور، بازاریابی سبز، بازاریابی اخلاق‌گرا و بازاریابی نوع دوستانه مدل‌های بازاریابی اثرگذار بر تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران هستند. در پایان پژوهش نیز برخی پیشنهاد‌های پژوهشی و کاربردی ارائه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptualizing the Model for Realization of Sustainable Marketing in I.R. Iran's Automotive Industry

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mohammadian 1
  • Asadollah Khord Naeig 2
  • Hamid Khodadad Hosseini 3
  • Maysam Shafiee Roodposhti 4

چکیده [English]

This paper seeks to describe an integrated management systems approach for the integration of corporate sustainability into other marketing models in I.R. Iran's Automotive industry. At the first step, an extensive review of the published literature was conducted and an original framework for structuring the integration of corporate sustainability with other marketing models was determined. Then the framework was developed by experts with qualitative methodologies such as deep interview and open questionnaire. Finally, the research conceptual model was revised and completed by focus groups. The results showed that Internal Marketing, Integrated Cultural Marketing, Social Marketing, Innovated Marketing, Lean Marketing, Strategic Marketing, Green Marketing, Ethical Marketing and Humanity Marketing are effective in realization of sustainable marketing in I.R. Iran's Automotive industry. Finally, after discussion, some research and practical suggestions are presented.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable marketing
  • Qualitative methodology
  • I.R. Iran's Automotive industry