نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دوره دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با آغاز هزاره سوم میلادی و گذشت حدود سیصد سال از انقلاب صنعتی، حوزه عمل و رقابت بنگاهها در مقیاس جهانی گسترش پیدا کرد. صنعت خودروی ایران با بیش از چهل سال قدمت و تخصیص 5/2 درصد درامد ناخالص ملی، 20 درصد ارزش افزوده در بخش صنعت و 54/2 درصد سرمایه گذاریهای کشور به خود، طی سالهای اخیر رشدی معادل 30 درصد را تجربه کرده است، اما تاکنون نتوانسته است تا حضوری شایسته در بازارهای جهانی داشته باشد. آینده‌نگری ایجاب می‌کند تا برای پیشگیری از وقوع آینده محتمل، توانایی استراتژیک این صنعت برای حفظ بازار داخلی و ورود به بازار جهانی مستمراً ارزیابی شود. بررسی نظریه‌های موجود در خصوص دادوستد بین‌المللی و مدلهای بین‌المللی شدن بنگاهها نشان می‌دهد که اغلب این نظریه‌ها براساس مفروضات پایه‌ای بازار رقابتی کشورهای توسعه یافته غربی و بر اساس مطالعات انجام شده روی شرکتهای غول آسای چند ملیتی تدوین شده‌اند و هر یک از آنها از زاویه دید یک سطح تجزیه و تحلیل (بنگاه، صنعت، کشور و محیط بین‌المللی) به موضوع پرداخته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد هیچ یک از آنها بتنهایی از تعمیم‌پذیری کاملی برای تعیین توان استراتژیک بنگاههای فعال در کشورهای در حال توسعه که در تلاش برای ورود به بازارهای جهانی هستند، برخوردار نمی‌‌باشند.
هدف از این مقاله ارائه یک مدل مفهومی برای تعیین الگوی استراتژیک ورود بنگاههای فعال در کشورهای در حال توسعه به بازار جهانی است. این مدل در برگیرنده چهار سطح تجزیه و تحلیل (بنگاه، صنعت داخلی، سیاستهای توسعه مزیت رقابتی ملی و روابط با بازیگران جهانی) می‌باشد. الگوی مفهومی ارائه شده در این مقاله آثار چهار متغیر مستقل «فضای درونی بنگاه»، «ساختار صنعت داخلی»، «مشخصات و ویژگیهای فضای رقابتی ملی» و «روابط بنگاه با بازیگران بین‌المللی صنعت» را بر «توان استراتژیک بنگاه برای جهانی شدن و ورود به بازار جهانی در یک چارچوب واحد منسجم کرده است و نشان می‌دهد که چگونه توان استراتژیک بنگاه برای جهانی شدن تابعی از شایستگی محوری بنگاه و هم‌افزایی ساختار صنعت داخلی، هم افزایی فضای رقابتی ملی و هم افزایی مزیت مشارکتی حاصل از روابط بین‌المللی بنگاه با بازیگران جهانی صنعت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a Strategic International Market Entry Model for Automotive Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini 1
  • Farshad Golestan 2

چکیده [English]

With the beginning of the third millennium and the passage of about 300 years since the Industrial Revolution, the scope of operation and competition in the business enterprises has increased to a global level. Automotive industry of Iran with more than 40 years of domestic operation and allocating 2.5%of GNP, 20% value added in Industrial Sector and 2.5% of total investment in the country has not yet achieved an outstanding position in the world markets. So to prevent unfavorable (but possible) challenges in the future, it seems necessary to assess the international competition potential of this industry according to a contingent strategic model.
Reviewing the current international trade theories and internationalization models of firms indicates that most of these theories and models are developed based on fundamental assumptions governing the open market in developed countries. In addition, most of these models have evolved by the post studies on the large scale multinational corporations after their internationalization process. The most important point is that each of these theories and models studied the internationalization process from a specific level of analysis (firm, industry, country, international environment). So none of these models individually and completely can be generalized to address a suitable solution for those firms operating in developing countries and struggling to enter the international markets.
The main purpose of this paper is proposing a contingent international market entry model for firms operating in developing countries (like Automotive Industry of Iran) through integrating the different points of view. The model contains four levels of analysis (firm, local industry structure, national competitive policies, and firms’ international relationship with global ones). It integrates and examines the role and effects of four interdependent variables (firm characteristics, local industry structure, national policies and firms’ international relationships) shaping the strategic capabilities and competencies, which are necessary for entering the international market (as the outcome /dependent variable).
The model was examined in the Iranian Automotive Industry. It indicates how the international market entry competency of a firm in developing countries is affected by it’s core competencies, synergy of local industry structure, synergy of national competitive advantage, and collaborative advantage and complimentary effect originated from international relationship between the firm and the global market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automotive Industry
  • International Market Entry
  • Globalization
  • Internationalization
  • International Trade
  • Strategic Alliance