نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، برنامه ریزی تولید برای فرایندهای تولید پالایشگاهی (چند مرحله‌ای چند محصولی) با دو رویکرد قطعی و فازی مدلسازی ریاضی شده است. هدف از این مقاله، پاسخ دادن به این پرسش است که کدام رویکرد ریاضی (قطعی یا فازی) جواب بهتری برای برنامه ریزی تولید ارائه می دهد. برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا یک مدل ریاضی خطی قطعی چند مرحله‌ای چند محصولی، برای یک دوره زمانی 24 ساعته طراحی شد. سپس مدل فازی آن تدوین گردید و سرانجام مدلهای تدوین شده در یک نمونه پژوهش آزمون شدند.
نتایج حاصل از مدلهای قطعی و فازی، همگی بیانگر بهبود جواب بهینه مدل فازی نسبت به مدل قطعی بودند. همچنین شایان ذکر است که مدل ارائه شده در این مقاله، قابل تعمیم و کاربرد در سایر فرآیندهای تولید پالایشگاهی (چند مرحله ای چند محصولی) است. بنابراین توصیه می شود برای مدلسازی ریاضی برنامه ریزی تولید، با استفاده از منطق فازی به اندازه گیری هر چه بیشتر پارامترهای نادقیق و مبهم پرداخته شود و این نوع مدلسازی، مبنای برنامه ریزی تولید قرار گیرد. این همان موضوعی است که مقاله حاضر به آن جامه عمل پوشانده ومی توان بیان کرد که نادیده گرفتن این موضوع، همان نقطه ضعف مدلهای گذشته است که در ادبیات موضوع آورده شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study on the Fuzzy and Crisp Mathematical Models for Production Planning (Case: Shiraz Oil Refining Company)

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Reza Farahi Bilooee 2
  • Ali Rajabzade 2

چکیده [English]

In this research, production planning for refinery production processes (multi-stage, multi-production) was modeled with two approaches: crisp and fuzzy. The purpose of this article was to answer this question that which approach (crisp or fuzzy) has a better answer for production planning. To answer this question, at first, one multi- stage multi- production crisp linear mathematical model for a 24-hour period was designed. Then its fuzzy model was organized and finally the models were tested in a research sample.
The results from fuzzy and crisp models showed the improvement of optimal answer in fuzzy model rather than crisp model. Also it should be mentioned that the presented model in this research can be applied in other refinery production processes (multi-stage,multi-production).So it is recommended that for mathematical modeling of production planning, Corresponding vague and ambiguous factors should be measured through fuzzy logic and this kind of modeling should be used as a base for production planning. Disregarding this subject is the shortcoming of the previous models (which are mentioned in Introduction).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Planning
  • mathematical modeling
  • Fuzzy Linear Programming
  • Crisp Linear Programming