ارایه رویکردی جدید برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه بندی فازی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی مسایلی هستند که تمامی پارامترها اعم از ضرایب متغیرها در توابع هدف، ضرایب متغیرها در محدودیت ها و اعداد سمت راست محدودیت ها و همچنین متغیرهای تصمیم در آنها فازی می باشند. در طی چند سال اخیر چندین روش برای حل این مدل ها و تعیین جواب بهینه آنها ارایه شده است که هر یک مزایا و معایبی را به همراه دارند. در این پژوهش با نقد روش های پیشین، روشی جدید به منظور حل این قبیل مسایل با فرض این که تمامی پارامترها و متغیر های مدل از توزیع امکان مثلثی برخوردارند، ارایه شده است. برای سنجش کارایی مدل پیشنهادی در عمل، چندین مثال عددی با در نظر گرفتن حالات مختلف حل شده است. نتایج حاصل نشان دهنده قابلیت تعیین جواب توسط مدل پیشنهادی در تمامی مواردی است که مدل های پیشین در آن نارسایی دارند و مزیت اصلی آن سادگی محاسباتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new method for solving Fully Fuzzy Linear Programming Problems using fuzzy ranking concept

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • Mahnaz Hosseinzadeh 2
چکیده [English]

Fuzzy linear programming problems are models in which all parameters as well as the variables are represented by fuzzy numbers and are known as FFLP problems. In this paper the shortcomings of the existing methods are pointed out and to overcome these shortcomings, a new method is proposed for finding the fuzzy optimal solution of FFLP problems. To illustrate the proposed method, numerical examples are solved and the obtained results are discussed. Results show that the proposed method is capable of finding the optimal solution in all areas existing methods have shortcomings and its main advantage is simplicity in computations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fully Fuzzy Linear Programming Problems
  • Triangular fuzzy numbers
  • Fuzzy ranking
  • Fuzzy decision variable