بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی

نویسندگان

-

چکیده

موضوع انضباط کارکنان یکی از مسائل اساسی در مدیریت منابع انسانی است که به طور عمده بر ‏کنترل و یا پیشگیری از رفتار نادرست کارکنان در سازمان تأکید دارد. سه گونه انضباط سنتی، ‏تدریجی و مثبت، ناشی از همین تلقی رایج از انضباط است. در گونه‌ سنتی به مدیران این مجوز داده ‏می‌شود که در صورت بروز رفتار نامناسب از کارکنان، بلافاصله با ایشان برخورد کنند. در حالی‌که ‏در گونه‌ تدریجی بر برخورد مرحله‌ای تأکید شده است. در گونه‌ مثبت انضباط، هرگونه تنبیه نفی شده ‏و تنها اقدام مثبت توصیه می‌شود. ‏
در این مقاله، ضمن بررسی ریشه‌های نظری هر یک از گونه‌های مذکور در علم‌الاجتماع، گونه‌ای ‏نو و مبتنی بر دیدگاه اسلامی مفهوم‌پردازی شده‌است. راهبرد پژوهش کیفی بوده و بر اساس مطالعات ‏کتابخانه‌ای ساختاربندی شده است که در آن از روش‌های تحلیلی در طبقه‌بندی گونه‌های انضباط ‏کارکنان بهره‌برداری شده است. به‌این‌ترتیب تلاش شده ضمن احصای گونه‌های موجود انضباط به ‏مثابه گونه‌های ایدئال در دانش مدیریت، سازه‌های مبنایی آن‌ها بر اساس ادبیات علوم اجتماعی ‏بازشناسی شود. دوگان هستی‌شناسی مبتنی بر دنیاگروی و یا آخرت‌گروی و اصالت فرد و یا جامعه، ‏حداقل چهارگونه‌ رویکرد به انضباط کارکنان را بازپردازی می‌کند. ‏
در نهایت این‌که گونه‌ ایدئال انضباط تعالی‌بخش بر اساس آیات قرآنی، برای ساخت مفهوم ‏انضباط تبیین شده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconceptualization of Employees' Discipline: ‎Quranic Approach

نویسندگان [English]

 • - -
 • - -
 • - -
 • - -
چکیده [English]

One of the main issues in human resource management is employees' ‎discipline that concentrates on controling and preventing the employees from ‎misconducting. There are three approaches of discipline including ‎traditional, progressive and positive. In traditional approach, when any ‎unaccepted behavior happens, the managers react immediately and punish ‎the non-obedient worker, but in progressive approach, the managers do a ‎progressive and step-wise action. In positive approach, not every kind of ‎punishment is accepted; the workers should have time to correct their ‎unaccepted behavior. In this paper, we tried to show the social science ‎propositions of these three approaches as ideal types of employees' discipline ‎and suggest new type of discipline according to Quranic instructions. ‎Strategy of this research is qualitative; and we used analytical approach to ‎reconcept the discipline in a typological framework through management, ‎social science thinkers and Quran text. Finally, four approaches were ‎suggestedto employees' discipline through ontological dichotomy. At the end ‎of this paper, we explained the transcendental employee discipline as ‎Quranic approach to discipline. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employee behavior
 • Employee discipline
 • Transcendental ‎discipline
 • Classification
 • Typology
 • Conceptualization
 • Islamic ‎management.‎