نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان‌های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی، و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده‌اند. اما در مورد مؤثر بودن اجرای رهبری خدمتگزار در اثربخشی سازمان‌‌ها‌، به‌ویژه سازمانهای دولتی، تردید‌هایی به‌وجود آمده است. با توجه به عجین بودن فرهنگ ایران با آرمانهای خدمتگزاری و اهمیت موضوع، این مقاله در نظر دارد تأثیر رهبری خدمتگزار بر اثربخشی سازمانهای دولتی ایران را از دو مسیر اثربخشی رهبری و اثربخشی پیروی، بیازماید. بدین منظور متغیرهای مدل نظری پژوهش، شناسایی شد و نظرسنجی مدیران و کارکنان 22 سازمان دولتی قرار گرفت. از آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت کلیِ مولفه‌هایِ پژوهش استفاده گردید و برای آزمون فرضیه‌‌ها نیز، آزمون‌های آماری رگرسیون و همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شد. در بررسی رابطه بین مؤلفه‌های تحقیق، کلیه روابط مورد بررسی تأیید شدند، اما پایین بودن میانگین نمره ابزار اندازه‌گیری رهبری خدمتگزار از میانگین متوسط، به معنای اجرای ضعیف رهبری خدمتگزار و غلبه رهبری پدر سالارانه در سازمانهای دولتی ایران است همچنین ارتباط ضعیف تحقق اثربخشی سازمانی از مسیر رهبری خدمتگزار- اثر‌بخشی پیروی، به معنای عدم توجه بایسته به نقش پیروان در سازمان و اثربخشی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Model of Effectiveness in Iranian Public Organizations Based on the Role of Servant Leadership

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taqi Norozi 1
  • hasan Danaee Fard 2
  • Ahmad Ali Khaef Alahi 3

چکیده [English]

The attention to servant leadership has increased in the recent years and different kinds of business, profit, educational and even governmental organizations have used servant leadership principles for managing their organizations. But doubts have been raised in regard to the effectiveness of implementing servant leadership for organizational effectiveness, especially, in governmental organizations. In the light of mixing Iranian culture with the goals of servantitude and importance of the topic, this article is concerned to test the effect of servant leadership on organizational effectiveness of Iranian governmental organizations through the two ways of leadership and followership effectiveness. For this purpose, after problem statement and reviewing the literature, the factors and the variables of theoretical research model was recognized and the respected questions were distributed among the managers and employees of 22 Iranian public organizations. T- student test was employed for examining the whole status of research dimensions. For testing the hypotheses, statistical tests of regression and Spearman correlation were employed. In examininig the relation between research dimensions, all of the relationships under study were verified. But the low score obtained for the mean of servant Leadership Measuring Instrument (OLA) in comparison to average mean explained that servant leadership is exercised weakly in Iranian public organizations while paternalistic leadership dominated them. Also the weak relationship of realization of organizational effectiveness through servant leadership - followership effectiveness denotes thelack of necessary attention to the followers and their role in organizational effectiveness. Finally, some suggestions are offered according to the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • servant leadership
  • Leadership effectiveness
  • Followership effectiveness
  • Organizational effectiveness
  • Efficiency