نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

امروزه با توجه به اهمیت یافتن موضوع پایداری در سطح بین­ المللی، محققان بسیاری به ارائه مدل‌های ارزیابی پایداری در صنعت بانکداری پرداخته‌اند. چراکه بانک­ ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه پایداری در کشور تأثیرگذارند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل جامع پایداری در نظام بانکداری، در قالب یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی-کمی برنامه­ریزی شد. بدین منظور ابتدا کدها، تم­ها و مقوله­های پایداری بانک با استفاده از رویکرد فراترکیب استخراج و رابطه شبکه­ ای و سطح­ بندی آن‌ها با کمک مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، حاصل شد. در نهایت مدل امروزه با توجه به اهمیت یافتن موضوع پایداری در سطح بین­المللی، محققان بسیاری به ارائه مدل‌های ارزیابی پایداری در صنعت بانکداری پرداخته‌اند. چراکه بانک­ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه پایداری در کشور تأثیرگذارند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل جامع پایداری در نظام بانکداری، در قالب یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی-کمی برنامه­ریزی شد. بدین منظور ابتدا کدها، تم­ها و مقوله­های پایداری بانک با استفاده از رویکرد فراترکیب استخراج و رابطه شبکه­ای و سطح­بندی آن‌ها با کمک مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، حاصل شد. درنهایت مدل شبکه­ای حاصل به جهت تعیین اوزان تم­ها و مقوله­ها به فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP < /span>) سپرده شد. در ادامه با به‌کارگیری مدل نهایی و استخراج اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا، امتیاز پایداری ۲۷ بانک دولتی و غیردولتی کشور در سال 1396 تحلیل گردید. بر اساس نتایج بانک پاسارگاد رتبه اول، بانک آینده و بانک ملی به ترتیب رتبه­های دوم و سوم را کسب کردند. یافته­ها بیانگر آن است که میانگین امتیاز پایداری در بانک­های غیردولتی از بانک­های دولتی بیشتر بوده و درمجموع بانک‌های کشور به مقوله محیط‌زیست توجه بسیار کمی داشته­اند که نیازمند تأکید بیشتر در برنامه­های راهبردی ایشان می‌باشد.
شبکه ­ای حاصل به جهت تعیین اوزان تم ­ها و مقوله ­ها به فرایند تحلیل شبکه­ا ی (ANP < span dir="RTL">) سپرده شد. در ادامه با به‌کارگیری مدل نهایی و استخراج اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا، امتیاز پایداری ۲۷ بانک دولتی و غیردولتی کشور در سال 1396 تحلیل گردید. بر اساس نتایج بانک پاسارگاد رتبه اول، بانک آینده و بانک ملی به ترتیب رتبه­ های دوم و سوم را کسب کردند. یافته­ها بیانگر آن است که میانگین امتیاز پایداری در بانک­های غیردولتی از بانک­های دولتی بیشتر بوده و درمجموع بانک‌های کشور به مقوله محیط‌زیست توجه بسیار کمی داشته ­اند که نیازمند تأکید بیشتر در برنامه­های راهبردی ایشان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model on Iranian Banks Sustainability Assessment

نویسندگان [English]

  • emad nobahar 1
  • Mahmoud Dehghan nayeri 2
  • ali rajabzadeh ghatari 3

چکیده [English]

Today, according to the international significance of sustainability, scholars aim to develop sustainability assessment models within the banking industry. Since that, the banks affect the development of sustainability within the countries both directly and indirectly. The purpose of the present study is to provide a comprehensive Assessment Model for the Iranian banking system, which evaluates the bank's sustainability through different aspects. Therefore, as implied research with a descriptive mixed method, the study employed a Meta-synthesis approach in order to obtain codes, themes, and categories of sustainability in the banking industry. In the following, ISM structured a network of relationships between the themes as a model while ANP helped to determine the weights of the themes and categories. Ultimately using the content analysis, the sustainability information of the banks extracted to feed the provided model, which lead to the sustainability computation of 27 governmental and non-governmental Iranian banks. As a result, Pasargad Bank ranked first, while Ayande and Melli Banks ranked second and third respectively. Moreover, it became clear that the average sustainability score of non-governmental was higher than governmental banks, while most of them neglect the environmental issues, which needs to be considered in their strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability of the Bank
  • Meta Synthesis
  • Interpretation Structural Modeling
  1. [1] Brundtland, G.H, et al. Our common future. New York, 1987. [2] Ramnarain, T.D. and M.T. Pillay, Designing Sustainable Banking Services: The Case of Mauritian Banks. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2016. 224: p. 483-490. [3] Akin, A. and I. Yilmaz, Drivers of corporate social responsibility disclosures: Evidence from Turkish banking sector. Procedia Economics and Finance, 2016. 38: p. 2-7. [4] Weber, O., The sustainability performance of Chinese Banks: institutional impact. Available at SSRN 2752439, 2016. [5] Douglas, A., J. Doris, and B. Johnson, Corporate social reporting in Irish financial institutions. The TQM Magazine, 2004. 16(6): p. 387-395. [6] Hu, V.i. and B. Scholtens, Corporate social responsibility policies of commercial banks in developing countries. Sustainable Development, 2014. 22(4): p. 276-288. [7] Weber, O., M. Diaz, and R. Schwegler, Corporate social responsibility of the financial sector–strengths, weaknesses and the impact on sustainable development. Sustainable Development, 2014. 22(5): p. 321-335. [8] Scholtens, B., Corporate social responsibility in the international banking industry. Journal of Business Ethics, 2009. 86(2): p. 159-175. [9] Özçelik, F. and B.A. Öztürk, Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2014(63). [10] Jeucken, M. and J. Bouma, J (1999)“The Changing Environment of Banks” GMI Theme Issue. GMI-27, Autumn, 1999. [11] Babiak, K. and S. Trendafilova, CSR and environmental responsibility: motives and pressures to adopt green management practices. Corporate social responsibility and environmental management, 2011. 18(1): p. 11-24. [12] Sobhani, F.A., A. Amran, and Y. Zainuddin, Sustainability disclosure in annual reports and websites: a study of the banking industry in Bangladesh. Journal of Cleaner Production, 2012. 23(1): p. 75-85. [13] Nobanee, H. and N. Ellili, Corporate sustainability disclosure in annual reports: Evidence from UAE banks: Islamic versus conventional. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016. 55: p. 1336-1341. [14] Ullah, M.H. and M.A. Rahman, Corporate social responsibility reporting practices in banking companies in Bangladesh: Impact of regulatory change. Journal of Financial Reporting and Accounting, 2015. 13(2): p. 200-225. [15] Abdillah, A.A. and N.M. Husin, A Longitudinal Examination Corporate Social Responsibility Reporting Practices among Top Banks in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 2016. 35: p. 10-16. [16] Aras, G., N. Tezcan, and O.K. Furtuna, Multidimensional comprehensive corporate sustainability performance evaluation model: Evidence from an emerging market banking sector. Journal of cleaner production, 2018. 185: p. 600-609. [17] Kumar, K. and A. Prakash, Examination of sustainability reporting practices in Indian banking sector. Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 2019. 4(1): p. 2. [18] Dianati, Z., K. Manteghi, and Y. Ali Esfahani, The Impact of Bank Type on Social Responsibility Reporting of Banks; an Ethical Perspective. Ethics in science and Technology, 2017. 11(4): p. 36-46. [19] Amin ali Vandi, D., Social responsibility of banks based on the theory of legitimacy, in The first international accounting and management conference in the third millennium. 2015. [20] Sichani, I. and M. Barazesh, Realizing Sustainable Development by Delivering Sustainability Report of Organizations (Analyzing the Pasargad Bank Approach to Social Consciousness)), in The first National Conference on Accounting, Economics and Management. 2017. [21] Tafti, S.F., S.F. Hosseini, and S.A. Emamic, Assessment the Corporate Social Responsibility according to Islamic values ( Case study : Sarmayeh Bank ), in 8th International Strategic Management Conference. 2012. [22] Ghalami A, Abdolvand N, Rajaee Harandi S. Investigating and Ranking Factors Affecting Sustainable Development With Application of Information Systems. Management Research in Iran. 2018; 22 (1) :187-217. [23] Chenail, R.J., et al., Clients’ relational conceptions of conjoint couple and family therapy quality: A grounded formal theory. Journal of Marital and Family Therapy, 2012. 38(1): p. 241-264. [24] Sandelowski, M. and J. Barroso, Handbook for synthesizing qualitative research. 2006: Springer Publishing Company. [25] Jahanyan S, Mahmood Salehi M. Extracting Components of Internet Marketing Mix: A Mixed Methods Design. Management Research in Iran. 2015; 19 (3) :61-81. [26] Rayat pishe S, Ahmadi Kahnail R, Abbas Nejad T.Applying Qualitative Approach Meta Syntheses for Provide a Comprehensive Model of Assessment of Sustianability in Supply Chain,Modern Research in Decision Making.2016, 1(1), 139-166. [27] Azizi, S. (2016). 'Conceptual Mapping of Retail Banking: A Correspondence Analysis Approach', Modern Research in Decision Making, 1(3), pp. 65-84. [28] Krippendorff, K., Content analysis: An introduction to its methodology. 2018: Sage publications. [29] Weber, R.P., Basic content analysis. 1990: Sage.