نویسندگان

1 استاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس،‌ایران

چکیده

با بررسی تنها دو بعد هزینه و زمان، از بین ابعاد مختلفی که می‌‌‌‌توان برای ارزیابی موفقیت فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌‌‌‌‌‌های فرسوده شهری در ایران تعریف کرد، نامناسب بودن روند فعلی را با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، به وضوح می‌توان مشاهده نمود. در این راستا این تحقیق با توجه به نقش پررنگ مسکن و فضای شهری مناسب در رفاه حال شهروندان، به دنبال تسهیل و بهبود این روند به وسیله بررسی راهکارهای تشویق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارن بخش غیر دولتی به منظور حضور هرچه جامع‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در این فرآیند است. در این چارچوب تلاش شده است با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، فرضیات تحقیق از منظر آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج بدست آمده، بیانگر این واقعیت است که بر خلاف بی‌توجهی که به ابزارهای تشویقی غیر مستقیم به منظور تشویق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به سرمایه‌گذاری در فرآیند بهسازی و نوسازی می‌شود، این ابزارها می‌توانند به میزان ابزارهای تشویقی مستقیم که عمدتا پایه مالی دارند در تشویق سرمایه‌‌‌‌گذاران موثر واقع شوند. همچنین نتیجه ناشی از آزمون فرضیه دوم نشان‌‌‌‌‌دهنده رابطه همبستگی بین میزان تمایل به سرمایه‌‌‌‌‌گذاری در بافت‌‌‌‌‌های فرسوده شهری و میزان تمایل به استفاده از روش‌‌‌‌های ساخت و ساز صنعتی در این بافت‌‌‌‌ها است، این مهم فرصت مناسبی پیش روی تصمیم‌‌‌‌‌‌سازان به منظور ترغیب به استفاده از روش‌‌‌‌‌‌های ساخت و ساز صنعتی فراهم می‌نماید، چراکه به دلیل گستردگی فوایدی که با خود به همراه دارد به طور ذاتی منجر به افزایش تمایل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران و حتی شهروندان به سرمایه‌‌‌‌گذاری در محدوده بافت‌‌‌‌‌های فرسوده شهری می‌‌‌‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Strategies to Encourage Investors in Rehabilitation and Renovation Process of Urban Decay Contexts (The Case of Hamedan City)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Bagher Nobakht 1
  • Mehrdad Sarhadi 2

چکیده [English]

Considering only two dimensions (cost and time) among different dimensions that have been defined for evaluation success of rehabilitation and renovation process in urban decay contexts, and with attention to the special condition of Iran, the current trend is clearly inappropriate. In this regard, this study, considering the important role of suitable housing and urban space in the welfare of the citizenry, aims to facilitate and amend this process by evaluating strategies to encourage non-government sector in order to comprehensive participation in the mentioned process. For this purpose, using Descriptive-Analytical methodology, the research hypotheses were evaluated from the perspective of descriptive and illative statistics. The results showed this reality that despite neglect to indirect encourage instrument (Non-Grant Base Instrument) in order to encourage investors to investment in rehabilitation and renovation process, these instruments can be useful similar to direct encourage instruments that mainly have a financial base. Also test results of the second hypothesis showed a correlation between desire to investment in decay urban contexts and use of industrial construction methods in these contexts; this can provide suitable opportunity for decision makers in order to encourage use of industrial construction methods, because they have different kinds of benefits that inherently increase tendency of both the investor and citizenry to investment in urban decay contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban decay contexts
  • investors encourage strategies
  • Industrialization construction
  • Hamedan