نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین(ع)

2 استادیار دانشگاه امام حسین

چکیده

در این مقاله ابتدا مدل وضعیت موجود فرآیند امور سازمانی با استفاده از ابزار مدلسازی BPMN ترسیم شده و سپس با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Simprocess مدل شبیه سازی وضعیت موجود فرآیند مذکور ترسیم و پارامترهای مربوطه تعریف گردیدند. زمانبندیهای مورد نیاز در تعریف پارامترهای شبیه سازی بر اساس مستندات و سوابق سازمانی موجود در بایگانی استخراج و تنظیم شدند. سپس با استفاده از آزمونهای آماری مدل شبیه سازی وضعیت موجود تصدیق و تعیین اعتبار گردید. در گام بعدی بر اساس اصول مهندسی مجدد، نظریات خبرگان، جلسات طوفان مغری و نیز یافته های حاصل شده در حین اجرای پروژه، چندین سناریو مهندسی مجدد پیشنهاد و طراحی گردیدند. این سناریوها نیز ابتدا با استفاده از ابزار مدلسازی BPMN مدلسازی شده و سپس مدل شبیه سازی آنها طراحی گردید. با توجه به اینکه این سناریوها مختص وضعیت مطلوب و آینده فرآیند می باشند، تنها برخی از مراحل تصدیق و بررسی اعتبار مدل شبیه سازی در مورد آنها صورت گرفت. در نهایت بر اساس معیارها و شاخصها تعریف شده در ابتدای پروژه، مقادیر این شاخصها برای هر کدام از این سناریوها محاسبه و بر اساس تحلیل سود و هزینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سرانجام با استفاده از روش AHP این سناریوها رتبه بندی شده و امتیازهای مربوط به هر کدام جهت ارائه به مدیریت سازمان تهیه و پیشنهاد گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Process Reengineering by Using Simulation Approach (Case Study: NIORDC)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Bodaghi 1
  • - - 2

چکیده [English]

In this paper the As-Is model of the organizational affairs process of the NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) was drawn by the use of BPMN modeling tool, and then its simulation model was modeled by using SIMPROCESS simulation software and relative parameters were defined. Necessary scheduling in defining simulation parameters were extracted and set according to available organizational documents and archives. Afterwards, justification and verification of simulation models were tested by using statistical tests. In the next stage, several reengineering scenarios were suggested and designed according to BPR rules, experts' viewpoints, brainstorming sessions, and the facts found during project implementation. These scenarios were modeled by using BPMN modeling tool, and then their simulation models were designed. Since these scenarios are about the future situation of the process, only some justification and verification steps of simulation models were considered. Finally, on the basis of defined indicators in the beginning of the project, values of them were calculated for each scenario and each one was analyzed on the basis of cost-benefit analysis. At last, these scenarios were ranked by using AHP method and their scores were counted in order to suggest to the management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simulation
  • Methodology
  • Reengineering
  • business process