رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

این مقاله الگوی ترکیبی را برای هماهنگی بین استراتژی مالی و زیر سیستم‌های آن، شامل استراتژی سرمایه‌گذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایة‌ در گردش ارائه می‌دهد. بررسی تئوری‌های مدیریت استراتژیک مشخص می‌کند که الگوهای هماهنگی استراتژیک را می‌توان در سه الگو دسته‌بندی کرد:
1- الگوی عقلایی
2- الگوی طبیعی
3- الگوی ترکیبی
الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین (کانون توجه داخلی/ خارجی) و کنترل (کم/زیاد) است. در این تحقیق بر‌مبنای الگوی ترکیبی، استراتژی‌های مالی و زیر سیستم‌های آن گونه‌شناسی شدند. سپس هماهنگی بین گونه‌های مختلف استراتژی‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از استراتژی تحقیق موردی، شرکت داروسازی اکسیر انتخاب شد و گونه‌های استراتژی‌های مالی و زیر سیستم‌های آن با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سال‌های 1380 تا 1387 محاسبه شدند.
نتایج نشان می‌دهد که عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) در زمانی‌که گونه استراتژی مالی شرکت، میانه‌رو متمایل به خطرپذیری است، بیش‌تر از زمانی ‌است که گونه استراتژی مالی آن میانه‌رو متمایل به خطرگریزی است. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد در سال‌هایی که هماهنگی بین عناصر استراتژی‌های مالی بیش‌تر است، عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) نیز بهتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Financial, Investment, Financing, Dividend and Working Capital Strategies Alignment and Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
چکیده [English]

This paper aims at studying the strategic alignment between financial strategy and subsystems including investment strategy, financing strategy, dividend strategy, and working capital strategy based on a comprehensive model (based on strategic reference points, SRP's). Three alignment models could be identified in the strategic management literature: rational, natural and comprehensive. The comprehensive model is based on process view in strategic management that its implementation is a function of formulation (focus, internal or external– SRP1) and control (low or high – SRP2). In this paper, at first, we identify typologies of financial and subsystem strategies based on SRP, and then the relationship between these strategies are studied. Using the case study strategy, Exir Drug Company was selected for empirical study and types of financial and subsystem strategies were calculated in 2001-2008. The results showed that, when the financial strategy type of Exir is moderate willing to risk taking, the performance (Tobin's Q and ROA) is more than when the financial strategy type is moderate willing to risk avoidance. The conclusion is that when there is alignment between financial and subsystem strategies, there is high performance (Tobin's Q and ROA).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial strategy
  • Investment strategy
  • Financing strategy
  • Dividend strategy
  • Working capital strategy
  • Performance (Tobin's Q and ROA)