نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

2 استاد، مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

3 دکتری گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

چکیده

بازاریابی اجتماعی بر پایه تأمین نیازها و خواسته های مشتریان در کوتاه مدت به نحوی شایسته تر از رقبا؛ تامین منافع بلند مدت بازار هدف و نیز ارتقای رفاه و تندرستی جامعه بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بومی­سازی شاخص­ها و مولفه­های بازاریابی اجتماعی در راستای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی_توسعه­ای و از نظر شیوه اجرا توصیفی است. استراتژی پژوهش در مرحله اول تحلیل محتوای کیفی و درمرحله دوم نگاشت مفهومی بود. در تحلیل محتوای کیفی مستندات علمی مرتبط با موضوع تحقیق به روش هدفمند انتخاب و مولفه­ها و شاخص­ها شناسایی گردید. نتایج حاصل از گام اول از طریق مصاحبه با 11 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور بومی­سازی شد و نتایج پژوهش نشان داد به منظور تغییر نگرش مودیان مالیاتی و به تبع آن تحریک رفتار پرداخت مالیات، مولفه­های تناسب قوانین، توسعه فرهنگ مالیاتی و مشارکت سازمان­ها اهمیت بیشتری داشته و مولفه­هایی همچون شناسایی و ادراک نیاز مودیان، ،تدوین استراتژی­های مالیاتی، سیاستگذاری شایسته و شفاف­سازی خدمات الکترونیک در رده­های بعدی قرار می گیرند. نتایج پژوهش حاضر که رویکرد نوین بازاریابی اجتماعی را به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح نگرش مودیان مالیاتی مبنا قرار داده می­تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیرندگان این نهاد دولتی فراهم ساخته و زمینه ساز رشد اجتماعی از طریق وصول داوطلبانه مالیات گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual mapping of social marketing approach in Iranian National Tax Administration (INTA)

نویسندگان [English]

  • zeynab mirzaei 1
  • Shahnaz Nayebzadeh 2
  • Seyyed Hassan Hataminasab 3

1 PhD Student, Department of Management, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran

2 Professor, Marketing Management, Department of Management, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran

3 PhD in Management, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran

چکیده [English]

Social marketing is based on meeting the needs and wants of customers in the short term in a worthier way than competitors. The long-term benefits of the target market as well as the promotion of the welfare and health of the community. The purpose of this study is to identify and localize indicators and components of social marketing in order to achieve the goals of the Tax Administration. The method of this research is applied-developmental in terms of purpose and descriptive in terms of implementation method. The research strategy in the first stage was qualitative content analysis and in the second stage was conceptual mapping. In the qualitative content analysis, scientific documents related to the research topic were purposefully selected and components and indicators were identified. The results of the first step were localized through interviews with 11 experts of the tax administration. The results showed that in order to change the attitude of taxpayers and consequently stimulate tax payment behavior, components of law compliance, development of tax culture and participation of organizations are more important and components such as identifying and understanding the needs of taxpayers, formulating tax strategies, proper policy and transparency of e-services fall into the next categories. The results of the present study, which is based on social marketing in order to prevent tax evasion and improve the attitude of taxpayers, can provide a good basis for decision makers in this government institution and pave the way for social growth through voluntary tax collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social marketing
  • taxes
  • Iranian National Tax Administration (INTA)
  • conceptual mapping
[1]    Glodenis, V, Verseckaitė- Grzeskowiak, E. Effect of type of political regime on taxation rates, ISM University of Management and Economics, (2014).  
[2]    Shams al-Dini, M.Shahraki, J. Investigating the Factors Affecting Tax Revenues in Iran, Economic Policy, (2015), 8, 15, 77-116.
[3]    Faizpour, Mohammad Ali, Emami Meybodi, Mehdi, Radmanesh, Saeedeh and Ahmadi, Zohreh. Taxation and its position in the business environment of Iran: A study of the views of industrial experts, craftsmen and industrial managers in Yazd province using the AHP method, Tax Research Journal,(2011), 19, 10, 169-188.
[4]    Website of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/121584,(2020).
[5]    Rostami,M ,Azar,A ,Dehghan nayeri,M, Safari,H, Performance-based budgeting dynamic model with the BSC approach in the Banking industry, modern research in decision making
(2020),5,3,88-12.
[6]    Carins, J. E., & Rundle-Thiele, S. R. Eating for the better: A social marketing review (2000–2012). Public health nutrition, (2014), 17(7), 1628-1639.
[7]    DiGuiseppi, C. G., Thoreson, S. R., Clark, L, Goss, C. W, Marosits, M. J, Currie, D. W, & Lezotte, D. C. Church-based social marketing to motivate older adults to take balance classes for fall prevention: Cluster randomized controlled trial,Preventive medicine, (2014),67,75-81.
[8]    Rostamzadeh, P., Goodarzi Farahani, Y. Replacing government revenue through tax revenues by designing a dynamic general accident balance model (DSGE). Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development),(2019), Year 17 Issue 4 Winter 6931 Pages 654-121.
[9]    Mousavi S., Azar A., Rajabzadeh A., Khadivar A. Designing a model for performance-based budgeting using a combination of fuzzy soft systems methodology and fuzzy hierarchical topography. Management Research in Iran , (2016) Volume 22, Number 1.
[10] Azar A., Mostafaei Kh., Fuzzy Cognition Mapping, a New Approach in Soft Modeling: Budgeting Modeling in the Statistics Center of Iran. Management Research in Iran. Volume 2. Number 3(2012). 83-103.
[11] Aghazadeh, Esfidani M., Gholi Motlagh M. Rahi, Personal Sales Ethics Evaluation Scale. Management Research in Iran, Volume 20, Number 3,( 2016); 1-24.
[12] Zarei A., Behbood R., Jafari I. Mapping the development of new engineering services in companies Project consulting with a systemic perspective. modern research in decision making. Volume 6, Number 1, Spring (1400), pp. 1-20.
[13] Dann, Stephen,” Redefining social marketing with contemporary commercial marketing definitions” Journal of Business Research 63 (2010) 147–153.
[14] Bogueva, D., Marinova, D., & Raphaely, T. Reducing meat consumption: the case for social marketing. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. (2017).
[15] Lefebvre, R. C. Transformative social marketing: co‐creating the social marketing discipline and brand. Journal of Social Marketing, (2012), ISSN: 2042-6763.
 [16] Richardson, G. The determinants of tax evasion: A cross-country study Financial crimes: Psychological, technological, and ethical issues, (2016),(pp. 33-57): Springer.
[17] Shirkhodaei, Meysam, Khalili Palandi, Fereshteh and Shirazi, Hajar , Social Marketing in the Tax Affairs Organization: Explaining the Role of Customer Revenge in the Tendency to Avoid Taxation, Tax Research Journal, (2015), 24, 32, 97-123.
[18] Sanaeipour, Hadi, Identifying and prioritizing the factors affecting tax evasion in small and medium businesses from the perspective of the employees of the Tax Affairs Organization: a mixed study, Tax Research Journal, (2020), 28, 47, 7-30.
 [19] Hadian, Ebrahim and Tahvili, Ali ,Identifying the factors affecting tax evasion in the Iranian economy, Quarterly Journal of Planning and Budget, (2013), 18, 121, 39-58.
[20] Molaei Il Zoleh, Ali, Noorullahzadeh, Nowruz, Jafari, Seyed Mahboubeh and Darabi, Roya ,Investigating the Relationship between Corporate Social Responsibility and Remuneration of Managers with Bold Tax Reporting, Financial Economics (Financial Economics and Development),(2020), 14, 52, 101-127.
[21] Hamaguchi, Y, Dynamic analysis of bribery firms’ environmental tax evasion in an emissions trading market. Journal of Macroeconomics, (2020), 63, 103169.
[22] Wood, M.,Midstream social marketing and the co-creation of public services. Journal of Social Marketing. (2016).
[23] Choi. C. J. Eldomiaty. T. I. Kim. S. W. Consumer trust, social marketing and ethics of welfare exchange. Journal of Business Ethics, (2007), 74(1) 17-23.
[24] John W. Creswell, J. David Cresswell; Creswell Combined Research Methods / Fatemeh Bakhshi, Nasim Khademi, Afshin Khazaei, Mahboubeh Shali, Parvaneh Asgari, Reza Fathi, Golnar Ghaneh, Sahar Malmir, Pegah Motavaripour, Touraj Herati, Khalilabad, Maryam. Tehran: Heidari Publications,(2018).