نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 مربی گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در سال‌های اخیر توجه به لجستیک معکوس و خصوصاً یکپارچگی آن با لجستیک مستقیم امری مهم در کاهش هزینه‌های زنجیره‌تأمین به‌حساب آمده است. در این مقاله یک زنجیره‌تأمین بسته طراحی شده است که به صورت چندهدفه، چندمحصولی و چنددوره‌ای می‌باشد. توابع هدف شامل حداقل‌سازی هزینه‌های حمل‌ونقل بین مراکز و هزینه پردازش داخل مراکز و مراکز ساخته شده و همچنین حداقل‌سازی کربن دی‌اکسید منتشر شده در داخل مراکز و کربن‌دی‌اکسید منتشر شده در اثر حمل‌ونقل بین مراکز می‌باشد. برای این منظور از یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط استفاده شده است و مسئله جزء مسائل NP Hard می‌باشد. برتری این مدل نسبت به مدل‌های گذشته در نظر گرفتن چند محصول و چند دوره در دو هدف مربوطه می‌باشد همچنین مدل مربوطه محدودیت تولید کربن‌دی‌اکسید را در بین مراکز و داخل مراکز در نظر می‌گیرد. در راستای یکپارچه‌سازی مدل ابتدا دو هدف هم‌فاز شده و با استفاده از روش برنامه‌ریزی چندهدفه به یک هدف تبدیل می‌شوند. در راستای اعتبارسنجی مدل و تأثیر اوزان توابع هدف چند مسئله طراحی شده و با CPLEX 12.3 حل شده است و در پایان، نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Two-objective optimization model of costs and carbon dioxide in closed loop supply chain

نویسندگان [English]

  • hosseinali hassanpour 1
  • mehdi soltani tehrani 2
  • Saeed Ramezani 3

چکیده [English]

In recent years, due to the reverse logistics and particularly integration with direct Logistics is considered important in reducing supply chain costs. In this paper, a closed supply chain with multi-objective, multi-product and multi-period is designed. The objective functions consists of minimizing transportation costs between centers and processing cost within centers and centers construction and also the minimization of carbon dioxide is published within centers and carbon dioxide is published of transportation between centers. For this purpose, a mixed integer programming model is used and the problem is NP Hard. This model is superior to previous models,Considering multi-product and multi-period in relevant two objectives and also the relevant model constraints Production carbon dioxide between centers and within centers consideration. In order to integrate the supply chain's two goals the same phase and by multi-objective planning became an object. In order to validate the model and the influence of objective functions Weights several problem is designed and is solved with CPLEX 12.3 and in the end, the results are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-loop supply chain
  • Two-Objective Optimization
  • Green supply chain