نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ایران

چکیده

نگرش به سازمان‌ها در طول زمان با تغییر و تحولاتی همراه بوده است. زمانی سازمان‌ها را همچون سیستم‌های بسته درنظر می‌گرفتند که هیچ تعاملی با محیط خارجی نداشت. با مطرح شدن نگرش سیستمی، نوع نگاه به سازمان هم تغییر کرد. در این زمان سازمان‌ها را مانند سیستم‌های باز می‌دیدند که با محیط خود در تعامل هستند. زمانی فعالیت سازمان‌ها درون یک صنعت انجام می‌شد و امروزه با وجود تغییرات فزاینده‌ای که در محیط‌های کسب‌وکار روی داده است، مرزهای میان صنایع تا حدود زیادی از بین رفته است. در بیان جیمز مور (1993)، امروزه فضای فعالیت سازمان‌ها، فضایی اکوسیستمی است که در آن کسب-وکارهای مختلف از صنایع گوناگون، با یکدیگر روابط متقابل دارند و بقای آنها تا حدود زیادی به یکدیگر وابسته است. این مفاهیم به‌خوبی در رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار، مطرح شده است. رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار در نتیجۀ تغییرات محیطی دهه‌های اخیر ظهور یافته است و بکارگیری آن، نیازمند ایجاد تغییرات در ذهنیت افراد است تا بتوانند با نگرش جدیدی به دنیای کسب‌وکار نگاه کنند و مبانی فکری این رویکرد، نشان‌دهنده این تغییرات ذهنی است. این مقاله از نوع مقالات مروری-تحلیلی و هدف آن، تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار است که با تجزیه‌‌و‌تحلیل تغییرات جهان کسب‌وکار در دهه‌های اخیر، به تبیین این مبانی فکری می‌پردازد. آشنایی با این مبانی، یکی از ضرورت‌های موفقیت در عصر کنونی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Basic Principles of Business Ecosystem Approach

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki 1
  • Asadollah Kord Naeij 2
  • Fatemeh Jahanizadeh 3
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 2

چکیده [English]

Attitude to the organizations has changed over the time. A time, the organizations have been considerd as closed systems that had no interaction to their environment. When the system perspective was introduced, attiude to the organization changed, too. At the same time, organizations have been considered as open systems that interact to their environment. While, the organizations acted in an industry and todays, considering to increasingly changes that have been arised in the business environment, the industries boundries have been disappeared greatly. According to James Moore (1993), todays, organizations act in the ecosystem that different business from diverse industries interact each other and their survival increasingly dependent on each other. These concepts were be described well in the business ecosystem approach. Business ecosystem approach has been emerged in the result of environmental changes in the recent decades. The necessary of this approach apployment is making the changes in the mindsets that look at business world with a new attitude and the basic principles demonstrate the mindset changes. This paper is an overview/analytical paper and it's purpose is explaining the basic principles based on analyzing the world business changes in the recent decades. Recognizing the basic principles is one of the success necessaries at the present time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Ecosystem Approach
  • Basic Principles
  • Performance Criteria
  • The Changes of Business