نویسندگان

1 جنت آباد- کوچه شهید نوروزی (بر شمالی اتوبان همت) پلاک 25 واحد 5

2 تهران - دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

چکیده:
ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد.
ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است.
این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurment of Governance Capacity: Concept, Modleling and Evaulation

نویسندگان [English]

  • SeyedYaghoub Hosseini 1
  • Ali Fani 2
  • Asghar Moshabaki 2

چکیده [English]

Measurement of Governance Capacity: Concept, ‎Modeling and Evaluation

Ali Asghar Fani1, SeyedYaghoub Hosseini2, Hassan Danaeifard3,‎
Asghar Moshabaki4‎

‎1-‎ ‎ Assistant Professor, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, ‎Tehran, Iran
‎2-‎ ‎ Ph.D. Student, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, ‎Iran
‎3-‎ ‎ Associate Professor, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, ‎Tehran, Iran
‎4-‎ ‎ Associate Professor, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, ‎Tehran, Iran

Received: 17 /7/2010 Accept: 18/10/2010‎

Government capacity and governance capacity are the new concepts that ‎have recently entered the literature of state management and political ‎science. The existing literature in this ground is neither comprehensive nor ‎homogeneous. This article intends to study different dimensions of capacity ‎and, based on the findings, introduce a model for examining it.‎
Governance capacity is manifested in such dimensions as the capacity of ‎a state in designing, implementing and assessing policies and super policies. ‎The innovative point in this article is the introduction of a model on ‎governance capacity, which has not been done in the previous researches. In ‎the past studies, based on the context of the related study, scholars have had ‎a micro view on the governance subject, and no comprehensive view to ‎include all dimensions of governance has been considered. This inadequacy ‎is removed by the outcomes of the present article.‎
This article consists of two parts. The first part includes the review of ‎theoretical literature about governance capacity and theoretical fundamentals ‎of the concept. The second part introduces a model, which has been ‎examined by the data collected from different countries.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance Capacity؛Government Capacity؛Implementation &lrm
  • Capacity؛Public Sector Capacity.&lrm