دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، مرداد 1390 
اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری

صفحه 107-132

سیدیعقوب حسینی؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر مشبکی