دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آبان 1390 
رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی- فازی: قیمت نفت

صفحه 149-169

محمدرحیم رمضانیان؛ اسماعیل رمضانپور؛ سید حامد پوربخش


بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان

صفحه 169-189

علی اکبر فرهنگی؛ حسین دامغانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ مجیدرضا داوری