نویسندگان

1 استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 استادیار مدعو دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب

وحید ناصحی فر1*، علی دهقانپور فراشاه 2، احمدرضا سنجری3

1- استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3- استادیار مدعو دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

دریافت: 12/7/89 پذیرش: 15/12/89

چکیده
جانشین پروری به عنوان یک زیرسیستمِ مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی، افزایش رضایت شغلی کارکنان، نرخ گردش نیرو و عملکرد مالی سازمان تأثیرگذار است. جانشین پروری از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته و توصیه های زیادی از سوی محققان برای اجرای موفقیت آمیز و اثربخش آن ارائه شده است.
در این مقاله نخست توصیه ها بررسی و دسته بندی شده است. سپس با توجه به هدف مقاله که اندازه گیری بلوغ و گستردگی جانشین پروری در سازمان های بزرگ می باشد، شاخص "گستردگی مدیریت جانشین پروری" تعریف شده است. این شاخص دارای سه بعد، مدیریت فرایند و مدیریت تغییر در برنامه جانشین پروری، انتخاب جانشین و توسعه جانشین می باشد و در مجموع در بیست و دو مؤلفه توسعه پیدا کرده است. بررسی روایی محتوا، بررسی روایی همگرا و واگرا با استفاده از همبستگی مؤلفه ها و ابعاد، ضریب آلفای کرونباخ و روش آزمون موازی، مؤید روایی و پایایی شاخص توسعه یافته هستند. داده ها حاصل گردآوری اطلاعات از 23 سازمان زیرمجموعه یکی از وزارتخانه های کشور است. این شاخص بلوغ جانشین پروری را در سطح 1 تا 5 اندازه گیری می کند و می تواند مبنای عمل مدیران و مشاوران توسعه سازمانی در شناخت وضعیت فعلی جانشین پروری در سازمان های بزرگ، تحلیل فاصله و طراحی نقشه راه حرکت به سمت وضعیت ایدئال قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construct and Reliability of Measure of “Succession Management Extensiveness” Based on Categorization of Best Practices

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - -- 3

چکیده [English]

Construct and Reliability of Measure of “Succession Management Extensiveness” Based on Categorization of Best Practices
Vahid Nasehifar1, Ali Dehghanpour Farashah2, Ahmadreza Sanjari3

1- Assistant Professor, Department of Management & Accounting, Allame Tabatabaee University, Tehran, Iran
2- Ph.D Candidate, Department of Management & Accounting, Allame Tabatabaee University, Tehran, Iran
3- Visiting Assistant Professor, Department of Management & Accounting, Allame Tabatabaee University, Tehran, Iran

Received: 4 /10/2010 Accept: 6/3/2011

Succession planning as a subsystem of HRM affects individual and organizational learning, personnel satisfaction, turnover and financial performance. In this paper, we pursue developing a measure to identify the degree of maturity and extensiveness of succession planning in large organizations. Regarding the literature, the scale was developed in three dimensions with 22 items. The dimensions include change & process management of succession planning, selection of successor and development of successor. By data gathering from 23 governmental large organizations, the reliability and validity of the scale were tested and accepted. The scale measures the level of maturity of organization in 5 levels. It can be used as a tool for comprehending as-is situation and gap analysis, and also as a tool for planning OD programs by researchers and practitioners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession planning
  • Process of succession planning
  • Successor selection
  • Successor development