نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین ، ایران

2 کارشناس ارشد مدیدیت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین، ایران

3 استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین الملل قزوین امام خمینی ، قزوین، ایران

چکیده

شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد
ادغام به منظور افزایش کارایی آن

ناصر حمیدی1، رضا اکبری شمیرانی2، صفر فضلی3

1- استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین ، ایران
2- کارشناس ارشد مدیدیت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین، ایران
3- استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین الملل قزوین امام خمینی ، قزوین، ایران

دریافت: 5/8/89 پذیرش: 18/12/89

چکیده
در میان سازمان های مختلف مالی و اقتصادی ،بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اقتصادی مطرح اند. بنابراین با توجه به نقش مهم بانک ها در توسعه کشور و هم چنین تعدد شعبه های آن ها، اندازه گیری کارایی شعبه های بانک حایز اهمیت است.
هدف اصلی این مقاله سنجش کارایی شعبه های بانک و استفاده از راهبرد ادغام به منظور به دست آوردن شعبه های کارا می باشد. بر این اساس نخست سیستم مفهومی ارزیابی کارایی شعبه های بانک تعریف شد ، سپس ورودی ها و خروجی با استفاده از برنــامه عملیــاتی بــانک تعیین شدند. در مرحله بعدی کارایی شعبه های بانک ملت استان تهران در قالب الگوی تحلیل پوششی داده ها به صورت غیرشعاعی (SBM) محاسبه شد تا شعبه های ناکارا مشخص شوند. سپس براساس سیاست های ادغام شعبه های بانک ،خوشه های ادغام تعیین شدند که در هر خوشه به صورت دودویی در هم ادغام می شوند. در پایان دوباره از طریق الگوی غیرشعاعی(SBM)؛ ارزیابی مطابق با روش خوشه بندی انجام گرفت تا کارایی آن ها سنجش شده و با کارایی اولیه مقایسه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Inefficient Bank Branches Using DEA and Use of Integrated Strategies in Order to Increase Performance Branches

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

Identifying Inefficient Bank Branches Using DEA and Use of Integrated Strategies in Order to Increase Performance Branches

Naser Hamidi1, Reza Akbari Shemirani2, Safar Fazli3

1. Assistant Professor, Department of Managemen and Accounting, Islamic Azad University Qazvin Branch, Qazvin, Iran
2. M. A , Department of Managemen and Accounting , Islamic Azad University Qazvin Branch, Qazvin, Iran
3. Assistant Professor, Department of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

Received: 27 /10/2010 Accept: 9/3/2011

Among the various economic and financial organizations, banks are considered and discussed as one of the most important pillars of any economic system. Therefore, considering the important role of banks in the developed countries and their multiple branches, bank branch performance measurement is important. The main purpose of this work is measure branch performance and the use of integration strategy to obtain efficient branches. Accordingly, first the efficiency of bank branches conceptual system was defined. Then using the action plan were inputs and outputs determined. In the next stage, Tehran province branch efficiency was calculated through Data Envelopment Analysis model as non-radial (SBM) to determine the inefficient branches. Based on the bank merger policy, the clusters were determined and the branches in each cluster were merged in a binary form. The final stage of the integration of non-radial (SBM) to assess the performance of branches and compare it with their initial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • Efficiency
  • Data envelopment analysis Non-radial models
  • Bank Mellat