نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان

مهدی اکبری1*، سید سپهر قاضی نوری2

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
2- دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دریافت:10/7/89 پذیرش: 22/10/89


چکیده
در راستای نیل به یک سازمان استراتژی محور ایجاد هم سویی، تمرکز، فهم و درک مشترک از فرایند ترجمان ارکان جهت ساز و راهبردها به عمل، آن هم در کلیه سطوح و فرایندهای سازمانی حیاتی می باشد. اما مسأله مهم تر، چگونگی ارائه یک ترجمان با کیفیت، آن هم در پیوستار زمان است.
در این مقاله نشان داده می شود که چگونه یک شرکت می تواند از روش سه مرحله ای گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوازن (BSC) برای ارتقای کیفیت ترجمه مرحله به مرحله ارکان جهت ساز و راهبردهای خود به عمل و الزامات عملیات استفاده کند. هم چنین از آن جایی که در این مقاله تأکید بر سطح عملیاتی است و ابتکارات و پروژه های ترجمه شده اساس راه حل ها و برنامه های عملیاتی برای تحقق اهداف استراتژیک کنترلی در یک کسب و کار را تشکیل می دهند، از این رو رویکردی پویا از روش گسترش عملکرد کیفیت از راه به کارگیری داشبوردها تبیین و تشریح شده است. در انتها مفاهیم ذکرشده با بیان یک مطالعه موردی از کاربرد متدولوژی پیشنهادی ترجمان خانه به خانه راهبردها به عمل در یکی از شرکت های فعال در صنعت روغن به طور عمیق تری مورد توجه قرار داده می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Translating Strategy into Action; A Dynamic QFD Application with Third – Generation Balanced Scorecard Approach

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

Translating Strategy into Action; A Dynamic QFD Application with Third – Generation Balanced Scorecard Approach

Mehdi akbari 1, Sepehr Ghazinoory 2

1- Postgraduate of M.S. in Faculty of Management & Economy, Tehran University, Tehran, Iran.
2- Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management & Economy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Received: 2 /10/2010 Accept: 12/1/2011

In order to achieve a strategy-focused organization, creating alignment, focus and understanding of the process of translating strategy into action at all organizational levels and processes are vital. But more important issue is that how to provide a quality translator in the spectrum of time. This paper shows how a company can use three-stage "quality function deployment" (QFD) method using the third generation balanced scorecard (BSC) approach for improving the quality of step by step translation strategy into action. Also, since in this article, the emphasis is on the operational level and translated initiatives and projects make solutions and action plans for achieving objectives, so the dynamic approach of quality function deployment method through the application of the dashboards is described. Finally, an application is presented in one of active companies in Oil industry to illustrate the proposed methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced scorecard (BSC)
  • Strategy management
  • Dashboards
  • Quality function deployment (QFD)
  • Dynamic QFD