نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهر ان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 مدیرعامل بانک تجارت، تهران، ایران

چکیده

بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان

علی اکبر فرهنگی1،حسین دامغانیان2، محمدرضا مهرگان3، مجیدرضا داوری4

1- استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهر ان، ایران
3- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4- دکتری گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دریافت: 23/3/89 پذیرش: 4/3/90

چکیده
هدف این مقاله، تعیین امکان یا عدم امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در بانک مسکن و مقایسه دیدگاه های مدیران و کارکنان شعب در این خصوص بر اساس شاخص های جو سازمانی است. روش تحقیق به کار رفته در این بررسی، بر حسب هدف، کاربردی؛ بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. مدیران و دیگر کارکنان شعب بانک مسکن در استان سمنان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. از این جامعه، نمونه ای به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. به کمک پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تأیید شد، داده های لازم گردآوری و به کمک آزمون های من ویت نی و دو جمله ای، بررسی های لازم روی فرضیه ها انجام شد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاوت معناداری بین دیدگاه های مدیران و دیگر کارکنان در ابعاد "رضایت از پاداش" و "رضایت از رویه ها " وجود دارد. از سوی دیگر به کارگیری رهبری خدمتگزار فقط بر اساس یکی از شاخص ها- رضایت از پاداش- امکان پذیر بوده و با توجه به دیگر شاخص ها- وضوح هدف، وضوح نقش و توافق بر روی رویه ها- در سازمان تحت مطالعه امکان پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Implementing servant Leadership (ISL) in Banking, From the View Point of Managers and Personnel (Case Study)

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3
  • - - 4

چکیده [English]

A Comparative Study of Implementing servant Leadership (ISL) in Banking, From the View Point of Managers and Personnel (Case Study)

Ali-Akbar Farhangi1, Hossein Damghanian2,
Mohammadreza Mehrgan3, Majidreza Davari4

1- Professor, Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2- Ph.D., Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3- Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4- Ph.D., Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran


Received: 13 /6/2010 Accept: 25/5/2011

The purpose of this article is to determine the possibility or impossibility of ISL in Maskan Bank and comparing, the managers' and personnel's viewpoints in bank branches, considering the Organizational Climate Indexes (OCI).
The methodology used in this study in terms of purpose is applied, and in terms of data collecting approach is descriptive-analytical and correlational research type. Population of this study consists of the managers and other personnel of Maskan Bank branches within the Semnan province. A sample was selected out of this population using classified random sampling method. The necessary data were collected by applying a questionnaire and the research hypotheses were investigated using Mann-Whitney and Binomial tests.
The results suggest that there is a significant difference between the views of managers and personnel in "satisfaction of remuneration" and "agreement on procedures". On the other hand, ISL in studied organization is possible just according to one of the indicators (satisfaction of remuneration) and is not possible according to other indicators (clarity of purpose, clarity of role and agreement on procedures).

کلیدواژه‌ها [English]

  • SL
  • OC
  • OCI
  • banking system
  • Possibility of ISL