نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی

ابراهیم تیموری1٭، مهدی فشارکی2، افشار بازیار3

1- استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
3- دانشیار گروه کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

دریافت: 13/10/88 پذیرش: 4/2/90
چکیده
روابط بین سازمانی در سه بعد رابطه ای، ساختاری و نتایج قابل بررسی هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط عوامل رابطه ای با یکدیگر و تأثیر آن ها روی چگونگی شکل گیری ساختار است. بر این اساس، با تعریف متغیرهای عملیاتی مرتبط با متغیرهای قدرت، ادراک خطرپذیری، کنترل، و اعتماد به عنوان متغیرهای رابطه ای، تأثیر این متغیرها روی یکدیگر و روی نحوه شکل گیری ساختار مشارکتی بررسی شده است.روابط متغیرها در قالب چند فرضیه و یک مدل با استفاده از یک نمونه شامل 112 مدیر عالی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان داد قدرت نامتوازن روی ظهور ادراک خطرپذیری رابطه ای تأثیر مثبت دارد. ادراک خطرپذیری رابطه ای نیز یک پیش بینی کننده مثبت برای کنترل محافظت کننده و یک پیش بینی کننده منفی برای اعتماد به التزام طرف مقابل (التزام مبنا) می باشد. از طرف دیگر، کنترل محافظت کننده یک پیش بینی کننده منفی برای ساختار مشارکتی است، در حالی که اعتماد التزام مبنا یک پیش بینی کننده مثبت برای این گونه از ساختارها است.
بررسی های بیشتر نشان داد که اعتماد وقتی از یک آستانه فراتر رود، فاقد تأثیر معنادار روی ساختار مشارکتی است و کنترل محافظت کننده نیز به طور صرف وقتی از یک آستانه عبور کند، موجب تخریب رابطه مشارکتی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inter-Organizational Relationships Modeling: Investigating the Effects of Relational Factors on Collaborative Structures

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

Inter-Organizational Relationships Modeling: Investigating the Effects of Relational Factors on Collaborative Structures

Ebrahim Teimoury1, Mehdi Fesharaki2, Afshar Bazyar3

1- Assistant Professor, Industrial Engineering Department, Iran university of Science and Technology, Tehran, Iran
2- Associate Professor, Computer Engineering Department, Malekashter University, Tehran, Iran
3- Ph.D. Candidate, Industrial Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

Received: 3 /1/2010 Accept: 24/4/2011

Inter-organizational relationships are studied in three dimensions including relational structural, and outcome. The main objective of this research is to study the relationships between relational factors and their impact on the forming of structures. Therefore, via defining operational variables for power, risk perception, control and trust, as relational variables, the impacts of these variables on collaborative structures were investigated. The relationships between these variables, in the form of some hypotheses and a conceptual model, were examined using a sample including 112 high ranked managers. The results indicated that unbalanced power has a positive effect on relational risk perception. Relational risk perception itself is a positive predictor for safeguard control and a negative predictor for commitment-based trust. On the other hand, safeguard control is a negative predictor for collaborative structure while commitment-based trust is a positive predictor for such kind of structures. Further investigation revealed that commitment-based trust does not have a significant effect on collaborative structure while it has passed a threshold, and safeguard control does not have a negative effect on collaborative structure while it has not passed a threshold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equation Modeling
  • Inter-organizational relationships
  • Relational factors
  • collaborative structures