نویسنده

استادیار بخش مدیریت دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده

این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و تقویت تعهد سازمانی، به بررسی نحوه تأثیر عواملی ‏مانند امنیت شغلی، مشارکت در مالکیت، مشارکت در هدف گذاری و مشارکت در تصمیم گیری بر میزان ‏تعهد سازمانی مجموعه ای از کارکنان بانک های دولتی می پردازد. در این تحقیق پژوهشگر با استفاده از ‏روش توصیفی- پیمایشی، ابزار پرسشنامه بسته و هم چنین تحلیل های آماری، به آزمون فرضیه های ‏تحقیق پرداخته است. جامعه آماری بررسی شده تعداد 8450 نفر شامل کلیه کارکنان بانک های دولتی ‏شهر شیراز در سال 1386 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و فرمول کوکران، ‏تعداد 440 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ‏
بر اساس نتایج به دست آمده، تمامی فرضیه های تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید ‏قرار گرفت و نشان داده شد که به ترتیب میزان مشارکت در تصمیم گیری، امنیت شغلی، مشارکت در ‏هدف گذاری و مشارکت در مالکیت مهم ترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد و تقویت تعهد کارکنان بانک های ‏دولتی در جامعه مورد بررسی هستند. ‏

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effective Factors on Creation ‎and Enforcement of Organizational Commitment ‎among the Public Banks’ Staff

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

This article introduces factors the effective on creation and enforcement of ‎organizational commitment, and then surveys these impact among the staff of ‎public banks. This study uses the survey research method to answer the basic ‎questions and hypothesis. Population is 8450 people including all staff of the ‎public banks in Shiraz City (in2007). Finally, based on pilot study and using ‎stratified sampling method, 440 people were elected as sample. The results ‎indicated that the factors such participation in organizational decision making, ‎job security, participation in goal setting and participation in ownership, with ‎‎95% confidence level, are the important factors on the creation and enforcement ‎of organizational commitment in the research population. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment؛Participation in ownership؛Participation &lrm
  • in goal setting؛Job security؛Public banks&lrm